ประกาศผลสอบภาค 2 /2545

ภาควิชาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2546

Physics 2 for Engineer (ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร)
Physics 1 for Engineer (ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร)
LabPhysics 1 for Engineer (ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร)
ฟิสิกส์พื้นฐานทั่วไป
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทั่วไป
LabPhysics 2 for Engineer (ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร)
ฟิสิกส์ 2
มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ฟิสิกส์ยุคใหม่
ฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์พื้นฐาน  1
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ผลสอบ