วิชา
กลุ่ม
ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
สืบค้นเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคล
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
สืบค้นเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคล
ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ทุกกลุ่ม
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ทุกกลุ่ม
ฟิสิกส์เบื้องต้น
สถาปัตย์1, สถาปัตย์พิเศษ สมทบ, ช่างพิมพ
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
ทุกกลุ่ม
ฟิิสิกส์พื้นฐาน 1
กลุ่มที่เรียนกับ อ.จรัส
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
จำนวน 1 กลุ่ม

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ผลสอบ