ประกาศผลสอบวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  1                                              

              คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                                             

 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง                                       

 

014451503001    นางสาวบุณยาพร                 โชตินันทน์                               14.5

014451503002    นายประดิษฐ์                         คงตา                                      11

014451503003    นางสาวปวีณา                      ทิพย์สี                                     10

014451503005    นางสาววีระวิล                      สันติวิชัยกุล                           10

014451503006    นางสาวณัฐพร                      อ้วนมี                                      25.5

014451503007    นายศักรินทร์                          พิทักษ์ชัยสมบัติ                     8

014451503008    นางสาวสรารักษ์                   ตังกนะภัคย์                            1.5

014451503009    นางสาวอารีรัตน์                    ใจประดับ                                28

014451503010    นางสาวสุธิดา                        ชูเกียรติ                                  8

014451503011    นางสาวพิมลวรรณ               กลิ่นฟุ้ง                                   11.5

014451503012    นายชัยรัตน์                            ภักดีบัณฑิต                           12.5

014451503013    นางสาวปรารถนา                 ประสารการ                           5

014451503014    นางสาวอุมาภรณ์                  มากอินทร์                               22.5

014451503015    นางสาวปทุมา                       ธรรมปัญญา                          16.2

014451503016    นางสาววรรณพร                  วงศ์เชิดธรรม                          5.5

014451503017    นายชวกร                               กัณหดิลก                               4.5

014451503018    นางสาวพิสชา                       ทองเสน                                  22

014451503019    นางสาวชลธิดา                     จันทวัง                                    12

014451503020    นายเฉลิมพร                          แป้นถึง                                    5

014451503021    นายพงศ์ธร                            สมบูรณ์วณิชย์                       14.5

014451503022    นายวรกิจ                               อัชฌาอภิรักษ์                         8.5

014451503023    นางสาวพรนิภา                     สร้อยสลับ                              11

014451503025    นางสาวนภาพร                     เต็มวิภาสสิริ                           13

014451503026    นายธนสรรค                          ปาณะโส                                22

014451503027    นางสาวเบญจมาศ                ประวีณเอกสิทธิ์                     14

014451503028    นางสาวจตุพร                        บุพฤทธิ์                                   15.5

014451503029    นายกิจจา                               ทรงความเจริญ                      2

014451503030    นายฐิติพล                              เฟื่องลิขิต                                17

014451503031    นางสาวมยุรา                        สำเนียงเสนาะ                       3

014451503032    นางสาวปิยณัฐ                      พรประดิษฐ์พันธุ์                    20.5