คะแนน สถาปัตยกรรมภายใน ฟิสิกส์ทั่วไป ศุกร์  8-9
เต็ม 90
ลำดับ
ที่
ชื่อ - สกุล กลางเทอม
1 นาย เกษมสันต์ สีแสด 53
2 นาย เข็มทิศ ลีลาพีระพันธ์ 20
3 นาย จิระศักดิ์ นิลวิสุทธิ์ 32
4 นาย ชณัฐ กาญจนะ 45
5 นางสาว ชิตาภา วงศ์ศุปไทย 28
6 นาย ทวีศักดิ์ ชมภูเขา 36
7 นาย ทศพล เปรมนิวัติ 38
8 นาย ธันวภพ แสงมณี 39
9 นาย นิติกร ศรีลุนช่าง 23
10 นาย บุญชัย สงวนวรพงศ์ 24
11 นาย ปฎิกร แล้วดัวยบุญ 22
12 นาย ปริญญา หวันทา 40
13 นาย ปรีชา จักรหล้า 31
14 นาย ปิยะภัทร เต็มแย้ม 41
15 นาย พรเทพ รัชตผดุง 24
16 นางสาว พรลัดดา อิ่มสบาย 57
17 นาย มารุต พิพิธผลารักษ์ 43
18 นางสาว ศรินทิพย์ วัฒนศิริ 42
19 นาย สมบูรณ์ ด้วงทำ 41
20 นาย สามารถ ทำทอง 40
21 นาย สุรจิตต์ สุทธินุ่น 38
22 นาย อภิชาติ สวรรยานุภาพ 33
23 นาย อานนท์ กระออม 39
24 นางสาว อุไรวรรณ อินชนะ 60