วิชา
กลุ่ม
ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
ฟิสิกส์เบื้องต้น
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
ฟิสิกส์ยุคใหม่
มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ผลสอบ