ผลการสอบวิชาปฏิบัติการฟิสิกสพื้นฐาน 2 ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

The filename Excel/labFunda2_1_51.xls is not readable