ผลการสอบวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

The filename Excel/LabIntro_1_51.xls is not readable