ผลการสอบวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ ภาค 1/2551

ประกาศผลเมื่อ 20 ตุลาคม 2551

คะแนน 100 % = คะแนนกลางภาค x (4/15) + คะแนนปลายภาค x (4/12) + จิตพิสัย 20 %

The filename Excel/ModernPhysics_1_51.xls is not readable