ผลการสอบปลายภาค 2/2548 ภาควิชาฟิสิกส

ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2549

 

วิชา
กลุ่ม
ฟิสิกส์เบื้องต้น
ทุกกลุ่ม 
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
รวมทุกกลุ่ม
ฟิสิกส์ยุคใหม่
จำนวน 1 กลุ่ม
มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทุกกลุ่ม

โลหะวิทยาฟิสิกส์

รวมทุกกลุ่ม

 

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ผลสอบ