เส้นโค้งปกติของวิชาฟิสิกส์ 2 มีความเบี่ยงเบน  10.01   ค่าเฉลี่ย 58.7   จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด  784 คน

กราฟมีลักษณะเบ้ไปทางขวา แสดงว่านักศึกษาทำข้อสอบกันได้ และทำคะแนนปฏิบัติได้ค่อนข้างดี แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของคะแนนฟิสิกส์ 1 ในเทอมก่อนต่ำกว่า 0.9 นี่ก็แสดงให้เห็นว่า  นักศึกษาให้ความสนใจน้อยกว่าฟิสิกส์ 1