1 014350101028 นางสาว ศิรินันท์ สุทัศน์ศรีสมบัติ A
2 014350101017 นางสาว ธนวรรณ ธนพัฒน์ศิริ A
3 014350101049 นางสาว อำภา กาญจนสถิตย์ A
4 014350101033 นางสาว สุภัทรา ใคร่ครวญ A
5 014350101015 นางสาว ทัศนีย์ ชุมชู A
6 014350101002 นางสาว กนกวรรณ สันต์วิโรจน์รัตน์ A
7 014350101048 นางสาว สุพรรษา อาชนะชัย A
8 014350101029 นางสาว ศิรินาฏ จันทร์บัว A
9 014350101007 นางสาว จรัญญา บุญลอย A
10 014350101039 นางสาว เอมจิตต์ เกษร A
11 014350101026 นางสาว วรวรรณ คะโต้ A
12 014350101023 นางสาว บังอร วงศ์สามศรี B+
13 014360703035 นาย บุญชัย ขันธนิมิตรมาศ B+
14 014350101025 นางสาว ภรณ์วรัตน์ แสงสวัสดิ์ B+
15 014360703014 นางสาว เสาวลักษณ์ รัตนาพาณิชย์ B+
16 014350101020 นางสาว นฤมล วิเศษรัตน์ B+
17 014350101006 นางสาว ขวัญหทัย ถาวรพงษ์ B+
18 014350101037 นางสาว อาภรณ์ เจริญเชื้อ B+
19 014350101010 นางสาว จุไรรัตน์ เสือคง B+
20 014350101009 นางสาว จารุณี ตีระรัตน์ B+
21 014350101019 นางสาว นพวรรณ ชูประทีป B+
22 014350101030 นางสาว ศุภิกา อภิสุข B+
23 014350101027 นางสาว ศศิธร ไตรประเสริฐพงศ์ B+
24 014250713007 นางสาว ปัณณพร ศุกระสร B+
25 014250713006 นาย กิติศักดิ์ ขุนทอง B+
26 014360703039 นางสาว ศุชา นิลสำราญ B+
27 014250713019 นางสาว นันธิดา ทับทิม B
28 014250706009 นางสาว วรลักษณ์ ลาภทวี B
29 014360703032 นางสาว จิตตวดี คงเติม B
30 014250713005 นางสาว ภคพร พลพิชัย B
31 014250713004 นางสาว โสภิตา ตันอารีย์ B
32 014350101047 นางสาว ฉัตรมาลีกา อรชร B
33 014350101011 นางสาว ชฎาภรณ์ บุญยัง B
34 014350101040 นางสาว ชนิกา จันทนะสุต B
35 014350101008 นางสาว จันทร์จิรา ศรีมานันท์ B
36 014360703011 นางสาว สิริรักษ์ บุญปลีก B
37 014360703040 นางสาว สมหวัง ชาลีน้อย B
38 014360703044 นาย ยอด เสมอภาค B
39 014360703008 นาย พิพัธพงค์ อัมโร B
40 014360703010 นางสาว ศิขรินทร์ พงษ์คุณ B
41 014350101022 นางสาว นุชจรี ศรีสังข์ B
42 014360703033 นางสาว ชนิดา ศรีมารยาท C+
43 014350101041 นางสาว กิติมา ชูศรี C+
44 014360703001 นาย กัมพล ทับสาร C+
45 014360703006 นาย บุญเกื้อ บุตรปรีชา C+
46 014360703009 นางสาว วาสนา ปัญญายอง C+
47 014250713017 นาย คมสันต์ เทียนเครือ C+
48 014360703019 นางสาว อรอุมา จากพูลเพิ่ม C+
49 014360703043 นาย อมรเทพ ชื่นใจเล็ก C+
50 014360703031 นาย โมษิต วัคคุวัทพงษ์ C+
51 014350101003 นางสาว กรกนก เทียนศิริ C+
52 014360703005 นางสาว นิรัญญา ศรีสุบัติ C+
53 014360703017 นาย จักรพันธ์ ชุ่มชื่น C+
54 014250716005 เจษฎา มาพบ C+
55 014250716006 นาย ไพโรจน์ พูนธนสมบัติ C+
56 014360703015 นาย ประสิทธิ์ รุ่งเรือง C
57 014360703003 นางสาว จีระพันธ์ คุณล้าน C
58 014360703018 นางสาว แสงเดือน บุญเพ็ง C
59 014250706002 นางสาว อัฒรัตติ สุกาญจโน C
60 014360703038 นางสาว เรืองรัตน์ ใจดี C
61 014360703013 นาย อรรถวุฒิ เจริญสุข C
62 014360703036 นาย ปรัชญา ศรีนาค C
63 014360703042 นาย อนุศักดิ์ แย้มสรวล C
64 014250713014 นาย พรศักดิ์ เต็กมงคล C
65 014250706007 นาย วัชรพล สุขสวัสดิ์ C
66 014150706001 นางสาว ประณิธาน สุกาญจ์ C
67 014250706006 นางสาว พรนภา บรรจง C
68 014250713011 นางสาว วรรนภา ทัดหมอน C
69 014260702110 นาย คชิเชษฐ์ คำสิงหา D+
70 014360703007 นางสาว เบญจลักษณ์ หนูเกื้อ D+
71 014250713015 นาย นิติ ชาติมนตรี D+
72 014360703012 นาย อนุกูล บุญจันทร์ D+
73 014360703037 นางสาว ผานิตย์ สายแวว D+
74 014250716004 นาย รักชาติ ผิวทองงาม D+
75 014250716010 นาย ทศพล อภิรักษ์วัฒนา D+
76 014360703046 นาย กฤษฎา เอี่ยมใหญ่ D+
77 014360703034 นางสาว ชาลินี ทองกร D+
78 014360703002 นาย จตุรงค์ พลบุตร D+
79 014250706003 นางสาว พัชรี ร่มศรี D
80 014250713016 นาย เอนก น้อยต้น D
81 014250713001 นาย สุวิทย์ ศรีเพ็ชรไทย D
82 014250716003 นาย วัชระ คำรักษ์ D
83 014250716007 นางสาว วิภาดา รุ่งโรจน์วุฒิกุล D
84 014250716002 นาย สุรเดช โพธิ์วรรณ D
85 014250716011 นาย เฉลิมพล ดาวงษา D
86 014360703041 นาย อนุรักษ์ ทองทัศน์ D
87 014250706004 นาย เฉลิมชัย จิตต์กมลศักดิ์ D
88 014250706005 นางสาว สุวรรณา อ้นมณี D
89 014350101501 นางสาว กาญจนา เพียวังถา C
90 014350101503 นาย เก่ง ธูปทอง C+
91 014350101505 นางสาว ขนิษฐา ปานขำ
92 014350101506 นางสาว จาริณี บุญส่ง B
93 014350101508 นางสาว ชุติมา ทองพันชั่ง C+
94 014350101509 นางสาว ฐนิตา ทองดี C
95 014350101510 นางสาว ณัฐฐากรณ์ สุขเกษม C
96 014350101512 นางสาว ณัฐยา เมตตาหมู่ C+
97 014350101514 นางสาว ธนวดี ศรีสุทธิ์ C+
98 014350101515 นางสาว ธิดารัตน์ เริงพงศ์พันธุ์ C
99 014350101516 นางสาว นริสา ยุวนิมิ C
100 014350101517 นางสาว เบญจรัตน์ หัดกระโทก B
101 014350101518 นาย ปริญญา หมวกพิมาย C
102 014350101521 นางสาว พักตร์ยุภา ดิษาภิรมย์ B+
103 014350101523 นางสาว ภาสินี สิงหราชัย C+
104 014350101525 นางสาว รติกานต์ ปานกุล C
105 014350101526 นางสาว รัตนาภรณ์ กิ่งก้าน C
106 014350101527 นาย วรรธนสร ธนะเพทย์ D+
107 014350101531 นางสาว วิชชุลดา จันทร์สว่าง C+
108 014350101532 นางสาว ศรัญญา แก้วธรรม C+
109 014350101533 นางสาว ศิรินยา พลอยดี C
110 014350101535 นางสาว สำราญ คำภักดี A
111 014350101537 นางสาว สุทิศา ธีระปัญญา B
112 014350101538 นางสาว สุธิดา บุตรนิล C
113 014350101539 นางสาว อรวัลย์ วัฒนภิโกวิท B+
114 014350101540 นางสาว ดาริกา หาเรือนชีพ C
115 014350101541 นางสาว มณฑนา โตสมบุญ D+
116 014350101542 นาย กิตติศักดิ์ สิงห์สุธี C
117 014350101544 นางสาว พอพิมพ์ ตันติอธิมงค B+
118 014350101545 นางสาว ธนิดา อุ่นจิตติ C
119 014350101546 นาย กิติศักดิ์ คัมภีรพันธ์ C+
120 014350101547 นางสาว นพมาศ หนุนภักดี C
121 014350101551 นางสาว เกษศิรินทร์ คงแก้ว D
122 014350101552 นางสาว นรินทร จงวนาพิทักษ์กุล C
123 014350101553 นางสาว ปัทมา โล่ห์สวัสดิ์ C
124 014350101554 นาย มงคล อภิณหวัฒน์ D
125 014350204101 นางสาว กลิ่นบุบผา กลั่นบุบผา C+
126 014350204103 นางสาว เกษศิรินทร์ หงษ์หิน C+
127 014350204104 นาย คเณศ บุญมีประเสริฐ B
128 014350204105 นางสาว จันทรัตน์ เหมือนทอง C+
129 014350204106 นางสาว จิตรลดา ศรีจันทร์ดี B
130 014350204107 นางสาว ณัฐการ กล่อมสังข์เจริญ C+
131 014350204110 นาย นฤพล แก้วคำ B+
132 014350204112 นาย ปราโมทย์ วงศ์คำ A
133 014350204113 นาย พัทธระ มกุลรัตน์ C
134 014350204114 นาย พิรนันท์ ฉิมปรุ C+
135 014350204115 นาย ภูมิศักดิ์ ศิลา B
136 014350204117 นาย ยุทธพงศ์ เครื่องประดิษฐ์ C
137 014350204118 นางสาว ยุพิณ พรหมสวัสดิ์ B+
138 014350204120 นางสาว วรัญญา ช้างแย้ม B+
139 014350204122 นาย วุฒิชัย ยาสมุทร B
140 014350204125 นางสาว ศิวาพร บุญเลิศรัตน์ B+
141 014350204127 นาย สุทธิวัฒน์ บุพลับ B+
142 014350204128 นางสาว สุธนา วรรณโท B
143 014350204129 นางสาว สุนทรี สิงห์โต C+
144 014350204130 นาย สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช B
145 014350204133 นาย อำนาจ อินทรสุนทร C
146 014350204135 นางสาว สุภาพ หมอยาดี C
147 014350204136 นาย ณัฐพงศ์ ขวัญลอย B
148 014350204138 นาย ชูเกียรติ แก้วง้อง C
149 14150706003 นาย ขวัญชัย ปัญญรอด D+
150 14150706005 นาย พงษ์พฤทธ์ มุสิกะพงษ์ D+