ประกาศผลสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                                                      

                                                นักศึกษาคณะศิลปกรรม                                                     

                                                กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์  และออกแบบภายใน                                                  

14260714028      นายนนท์                                                จุฑาทิส                   39          

14260715006      นางสาวอรไท                                         สุขธัมรงค์               13           อผ.ปี 4

14360703101      นางสาวกมลรัตน์                                  โพธิ์นิล                    18.5        กลุ่ม อน.2-43

14360703102      นายก้องเกียรติ                                      เพชรทอง                39.5        กลุ่ม อน.2-43

14360703103      นายกิติชนม์                                           เสวีวัลลภ               24.5        กลุ่ม อน.2-43

14360703104      นายคฑาวุธ                                           จันทร์อุดม               29           กลุ่ม อน.2-43

14360703105      นายเจษฎาพร                                        สนิทพิศ                  25.5        กลุ่ม อน.2-43

14360703106      นายดุสิต                                                ศรีม่น                      21.5        กลุ่ม อน.2-43

14360703107      นายตะวัน                                              ตักโพธิ์                    16           กลุ่ม อน.2-43

14360703108      นายนิคม                                                ทองแท้                    33.5        กลุ่ม อน.2-43

14360703109      นายนิตินัย                                              จันทเดช                  20           กลุ่ม อน.2-43

14360703110      นางสาวบูชิตา                                        จงอร่ามรุ่งเรือง       24           กลุ่ม อน.2-43

14360703111      นายประกาศิต                                       จาบรรณ์                 21           กลุ่ม อน.2-43

14360703112      นางสาวปวีณา                                      ทักขิณ                    40           กลุ่ม อน.2-43

14360703113      นางสาวปิยะมา                                     อ่อนเจริญ               30           กลุ่ม อน.2-43

14360703114      นางสาวพรพรรณ                                  คุ่ยสวัสดิ์                23           กลุ่ม อน.2-43

14360703115      นายพฤกษ์                                             ชุ่มเกษร                  46.5        กลุ่ม อน.2-43

14360703116      นายมงคล                                              ส่งเสริมเจริญโชติ  41.5        กลุ่ม อน.2-43

14360703117      นางสาวมัตยาภรณ์                               อมาตยกุล              27           กลุ่ม อน.2-43

14360703118      นายวาทยุทธ                                         ทองสุพล                 23           กลุ่ม อน.2-43

14360703119      นายวุฒิชัย                                             มนตรีดิลก              29           กลุ่ม อน.2-43

14360703120      นางสาวศิริวรรณ                                   วงษ์บุญ                  16           กลุ่ม อน.2-43

14360703121      นายอำนาจพล                                       ทองทา                    4              กลุ่ม อน.2-43

14360703122      นายธานี                                                 จ่ายเพ็ง                  39           กลุ่ม อน.2-43

14360703123      นายสมพร                                              ไทยสุริยันต์            21.5        กลุ่ม อน.2-43

14360703124      นายภานุพงษ์                                         วงศ์เสน่ห์                13           กลุ่ม อน.2-43

14360703126      นางสาวรัตนาภรณ์                               ยิ้มย่อง                    16           กลุ่ม อน.2-43

14360703127      นายณัฐวุฒิ                                            งามขำ                    29           กลุ่ม อน.2-43

14360703302      นายจตุพร                                              บุญคุ้ม                    ขาดสอบ กลุ่ม อผ. 2-43

14360703303      นายจักรพันธ์                                         ภาคีแพทย์              5              กลุ่ม อผ. 2-43

14360703304      นายจิรภัทร                                             พันวินิต                   31.5        กลุ่ม อผ. 2-43

14360703305      นายเจษฎา                                             ทิวาวงศ์                  20.5        กลุ่ม อผ. 2-43

14360703306      นายเฉลิมชัย                                          วัลย์มาลี                 17           กลุ่ม อผ. 2-43

14360703308      นายชวลิต                                              เสริมศิริธรรม          30.5        กลุ่ม อผ. 2-43

14360703309      นายดนัย                                                เลี้ยงเจริญ              32           กลุ่ม อผ.2-43

14360703310      นางสาวดวงชีวัน                                   จินะวงค์                  40           กลุ่ม อผ.2-43

14360703311      นายทรงกลด                                          อัศวเลิศวิไล           22.5        กลุ่ม อผ.2-43

14360703312      นายธนัติ                                                 โลทิม                      40           กลุ่ม อผ.2-43

14360703313      นางสาวเบญจวรรณ                             รุ่งเรือง                    23           กลุ่ม อผ.2-43

14360703314      นางสาวภนิดา                                       อ่อนศรี                    38           กลุ่ม อผ.2-43

14360703315      นายวรรณธวัช                                       คงมั่น                      40.5        กลุ่ม อผ.2-43

14360703316      นางสาววันวิสาข์                                   แต้สุวรรณ              35           กลุ่ม อผ.2-43

14360703317      นางสาวธนาวดี                                     จั่นอี๊ด                      ขาดสอบ กลุ่ม อผ.2-43

14360703318      นายสกล                                                มะณี                       23           กลุ่ม อผ.2-43

14360703319      นายสมกิจ                                              เลิศสำราญ            23           กลุ่ม อผ.2-43

14360703320      นางสาวสุกัญญา                                  กงเพชร์                   28.5        กลุ่ม อผ.2-43

14360703321      นายสุขเกษม                                          หวิมรักษ์                 32           กลุ่ม อผ.2-43

14360703322      นางสาวสุภาภรณ์                                 มัชฌันติกะ             24.5        กลุ่ม อผ.2-43

14360703324      นางสาวอัครา                                        พะยอม                   27.5        กลุ่ม อผ.2-43

14360703325      นางสาวชญาดา                                    ปัทมดิลก                20           กลุ่ม อผ.2-43

4.00505E+11       นายขจรศักดิ์                                          พัฒนไพบูลย์          32           ลงเพิ่ม