1

คะแนนสอบฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษาที่ 2/44  นักศึกษาทำคะแนนเฉลี่ยได้ 57.02   มีความเบี่ยงเบน  8.42  คะแนนแรกเป็นคะแนนมิดเทอม  ถัดไป เป็น คะแนนห้องปฏิบัติการเต็ม 30 %  ถัดไปเป็นจิตพิสัย เต็ม 10% ถัดไปเป็นคะแนนปลายเทอม  และก่อนสุดท้ายเป็นคะแนนรวม 100 %  ถ้าต้องการดูหน้าถัดไปให้กดปุ่มลูกศรข้างล่าง

1

นางสาวอุษา

ปิ่นทองคำ

CT4401

89.00

29.1

10

102

86.81

A

2

นายวีรวัฒน์

จรรยาไพบูลย์

44642CNM

92.00

29.3

10

93.5

85.71

A

3

นายวรวุฒิ

โรจนภัทรากุล

44642PNM

88.00

28.9

10

82.5

81.53

A

4

นางสาวนิศามณี

จรรยหาญ

44642PNM

82.00

28.1

8

99.5

81.48

A

5

นายกีรติ

แสงแป้น

44642ENM

70.00

30

9

98

81.00

A

6

นายพงษ์เดช

เสาร์จันทร์

44642ENM

78.50

29.6

10

84

80.26

A

7

นายชานนท์

นนฤาชา

44647CNM

77.50

28.8

10

87.5

80.05

A

8

นายวิชาญ

วิไลกุล

44642PNM

73.00

28.9

10

91.5

80.03

A

9

นายจิรพัฒน์

ขันทอง

44642ENM

82.50

29.6

10

77

79.51

A

10

นายสุระชาติ

แพงศรี

44547CNM

81.50

28

10

80

78.38

A

11

นายทวีศักดิ์

ศรไชย

44642PNM

66.00

28.6

10

92

78.10

A

12

นายวรศักดิ์

บุญธรรม

44642ENM

69.00

29.4

10

85.5

78.07

A

13

นายเกษม

สุภา

CT4401

60.50

29.8

10

90

77.44

A

14

นายชัยมงคล

แบบวา

44642ENM

67.00

29.6

10

83

77.13

A

15

นายนะรา

เฉลิมกลิ่น

44642ENM

68.00

28.9

10

84.5

77.01

A

16

นายสกล

กงแก้ว

44542CNM

76.00

27

10

83

76.75

A

17

นายเชาวัฒน์

จันทรรัตนบุปผา

44642ENM

69.50

28.3

10

80.5

75.81

A

18

นายสมบัติ

บุญส่ง

44642ENM

63.00

29.6

10

81

75.63

A

19

นายเฉลิมพร

บุญตาหล้า

44647CNM

69.00

28.8

10

77

75.30

A

20

นางสาวกาญจนา

วงค์ศร

44542CNM

59.00

28.5

10

88

75.25

A

21

นายพฤฒิพงศ์

เพ็งศิริ

44647CNM

64.00

28.8

10

81.5

75.18

A

22

นายพีรวัฒน์

วิเศษคุณ

44642PNM

69.50

28.1

9

82.5

75.10

A

23

นายชนินทร์

อ้นเมฆ

44642ENM

54.00

30

9

89.5

74.88

B+

24

นายรัฐสิทธิ์

เจียรภาสวร

44547CNM

70.50

29

10

72.5

74.75

B+

25

นายเอกพจน์

ศักดิ์เรืองฤทธิ์

44647CNM

75.00

28.4

10

70

74.65

B+

26

นายสมชาย

คุ้มสา

44642ENM

67.00

29.6

10

72.5

74.51

B+

27

นายนรินทร์

ศรีโพธิ์

44542CNM

55.50

28.5

10

88

74.38

B+

28

นายเวทิน

ทองหยู

44642ENM

77.00

27.9

9

72.5

74.32

B+

29

นางสาวสุณิสา

สุวรรณเศรษฐ

44642CNM

70.50

29.2

9.5

71.5

74.17

B+

30

นายสุรวัฒ

บกสุวรรณ

44547CNM

70.50

26

10

82

74.13

B+

31

นายประเสริฐ

คุ้มกัน

44642CNM

68.00

28.5

10

74.5

74.13

B+

32

นายอังกูร

ขวัญอยู่

44642ENM

55.00

28.9

10

85.5

74.01

B+

33

นายอนุกูล

พัฒนสาร

FE4401

74.00

27.8

9.5

73

74.00

B+

34

นายอุทิตย์

จันทร์ดา

44642CNM

68.00

27.5

10

77.5

73.88

B+

35

นางสาวสิทธินันท์

ผิวหอม

44647CNM

63.00

28.4

10

78

73.65

B+

36

นายเวทิน

ฝ้ายอิ่ม

44642PNM

60.00

28.6

10

80

73.60

B+

37

นายนรากร

ทองทิพย์เจริญ

44642CNM

73.00

27.8

9.5

71.5

73.43

B+

38

นางสาวจุฑามาศ

อินทะชัย

Chem01

70.00

28.2

10

69

72.94

B+

39

นายไพรัช

สุรรัตน์รังษี

44642CNM

59.50

28.6

10

77.5

72.85

B+

40

นายองอาจ

แสดใหม่

44642PNM

61.00

28.6

10

75

72.60

B+

41

นายหัตถา

ชูจำ

44642ENM

59.00

29.4

10

73.5

72.57

B+

42

นายอาทิตย์

ธานี

44542CNM

63.00

28.5

10

72

72.25

B+

43

นายณัฐพงศ์

โพธิดา

44642CNM

56.50

29

10

76

72.13

B+

44

นายวีระวุธ

ลุนละวงศ์

44647CNM

74.00

27.5

10

62

71.50

B+

45

นายกฤษดา

เพ็ชรศรี

44642PNM

67.00

28.3

10

65.5

71.43

B+

46

นายขรรค์ชัย

ไสวดี

44642CNM

58.00

29.3

9.5

72

71.33

B+

47

นายคีรินทร์

ไกรเกตุ

44642PNM

61.00

28.3

10

70.5

71.18

B+

48

นางสาวสิริรัตน์

พันสันถาน

FE4401

51.00

29

10

77.5

71.13

B+

49

นายเอื้อทวี

อินทอง

44542CNM

60.00

28.5

10

70

71.00

B+

50

นางสาวธัญญาลักษณ์

ผมไผ

CT4401

62.00

28.3

10

68.5

70.95

B+

51

นายเกรียงไกร

ใจมณี

44642CNM

51.00

29.2

10

75

70.67

B+

52

นายอมฤต

พินิจ

43545CNM

70.00

24.8

10

72

70.25

B+

53

นายประชุม

รัตนเสนีย์วัฒน์

FE4401

69.50

28

9.5

61.5

70.25

B+

54

นายธีระวัฒน์

อรรคสูรย์

44642PNM

60.50

28.6

10

65.5

70.10

B+

55

นายปริวรรต

ชาติวัลลภ

44642CNM

62.50

29

9

65.5

70.00

B+

56

นายพัชรพงษ์

หอมวัฒนวงศ์

44547CNM

53.50

30

10

66

69.88

B+

57

นายพิสิษฐ์

ศรีวิชัย

44647CNM

63.00

27.5

10

66

69.75

B+

58

นายเมฆิณร์

อินทร์แก้ว

44642PNM

56.50

28.3

10

69

69.68

B+

59

นายกฤตนพ

เกียรติชายชนะ

44547CNM

43.50

30

10

75

69.63

B+

60

นายวัชรินทร์

สุวรรณโณ

44642PNM

61.50

26.7

10

70

69.58

B+

61

นายศุภวัฒน์

พิบูลย์บูรพา

44549PNM

59.00

26.4

10

73.5

69.57

B+

62

นางสาวปารวี

วัฒนลักษณ์

44642CNM

54.00

29

9

72

69.50

B+

63

นายวัชรินทร์

ไชยสงคราม

44642ENM

44.00

30

10

74

69.50

B+

64

นายเทอดศักดิ์

สมบุญ

44647CNM

59.00

28.8

10

63.5

69.43

B+

65

นางสาวจินตนา

เนียมศรี

44642CNM

47.00

29.3

10

73

69.33

B+

66

นายเมธา

น้อยแก้ว

44642PNM

51.00

28.9

10

70.5

69.28

B+

67

นายเพลิน

จันทร์สุยะ

44642PNM

48.00

28.9

10

73

69.15

B+

68

นางสาวสุพักตรา

สงวนรัตน์

Chem02

62.00

26

10

70

69.00

B+

69

นายสิริชัย

เริงไว

44642PNM

59.00

26.7

10

70

68.95

B+

70

นายกวี

หยวกพิมพ์

44642PNM

56.00

28.3

10

66

68.80

B+

71

นายจิรพงศ์

หวังชม

44547CNM

44.00

30

10

70.5

68.63

B+

72

นายนัครินทร์

แซ้เฮ้ง

44642CNM

51.00

26.7

10

76

68.45

B+

73

นางสาวกิ่งกาญจน์

แซ่โง้ว

CT4401

53.00

27.2

10

72

68.44

B+

74

นางสาวลภาภรณ์

เล็กล้วน

44545TNM

63.50

28.1

10

57

68.26

B+

75

นายไตรคชา

ถาไชย

44542CNM

53.00

27

10

72

68.25

B+

76

นายศุภฤกษ์

เพชรหมอง

44642CNM

57.00

27.5

10

65.5

68.13

B+

77

นายกัมพล

โชคทิพย์รัตนกุล

44642CNM

58.50

28.8

10

58.5

68.08

B+

78

นายชีวพันธ์

จีนทั่ง

44642PNM

63.00

27.8

10

57.5

67.93

B+

79

นางสาวพรประภา

ฉัตรตระกูล

44548CNM

65.50

28

10

54

67.88

B+

80

นางสาวอนัตตา

อินโอสถ

44548CNM

54.00

26

10

73.5

67.88

B+

81

นายอนุพจน์

สะมะโน

44647CNM

56.00

28.8

10

60

67.80

B+

82

นางสาวจันทนา

บรรจงเกตุ

Chem01

50.00

28.7

10

66.5

67.79

B+

83

นายอดิศักดิ์

หล่มสิงห์

44547CNM

47.00

28

10

72

67.75

B+

84

นายสักกฤทธิ์

เศวตไพบูลย์กิจ

FE4401

55.00

29

9.5

62

67.75

B+

85

นายจิรศักดิ์

ทองนวลจันทร์

44647CNM

56.00

28.8

10

59.5

67.68

B+

86

นายอัฏฐวุฒิ

คิญชกวัฒน์

44647CNM

55.00

28.8

10

60.5

67.68

B+

87

นายอดิศร

บริบูรณ์

44647CNM

55.00

28.4

10

62

67.65

B+

88

นายจรัญ

ไกลถิ่น

44642CNM

54.00

28

10

64

67.50

B+

89

นางสาวศิริวรรณ

สุขใจ

Chem02

63.00

26

10

63

67.50

B+

90

นางสาวศิริวรรณ

จินดาวงศ์

44647CNM

55.00

29.1

10

58.5

67.48

B+

91

นางสาวแสงทัศนีย์

คำมี

44647CNM

52.00

28.8

9

66.5

67.43

B+

92

นายนพรัตน์

ปิติมล

44542CNM

47.00

28.5

10

68.5

67.38

B+

93

นายประสบโชค

ยาชมภู

44642PNM

50.00

28.1

8

74.5

67.23

B+

94

นายเกรียงไกร

ยะกบ

43545CNM

56.00

24

10

76.5

67.13

B+

95

นายธนวัฒน์

นิยมศักดิ์

44542CNM

60.00

27.8

10

57.5

67.13

B+

96

นายศราวุธ

สิทธิกรสกุล

44647CNM

60.00

29.1

10

52

67.10

B+

97

นางสาวกษมา

เชยชม

44545TNM

60.00

27.9

10

56.5

67.07

B+

98

นายณัฐวุฒิ

คำนันท์

44547CNM

42.00

30

10

66

67.00

B+

99

นายเชิดศักดิ์

ผลวงษ์

44642ENM

52.00

25.3

10

74.5

66.94

B+

100

นายภาคภูมิ

สุตระ

44642CNM

51.00

28.5

10

62.5

66.88

B+

            

นักศึกษาสามารถดูคะแนนได้จากการใช้  ตัวค้นหา   ให้ใส่รหัสของตัวเราเอง โดยไม่ต้องใส่เลขท้ายและเลขหน้า จะปรากฎชื่อชองนักศึกษาออกมาเองโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น   นางสาว อุษา  รหัส 014450908005 3  ให้กดเลขรหัส 14450908005 ลงในช่อง  ก็จะปรากฎคะแนนออกมาเอง  ลองกดเข้าไปดูใน ตัวค้นหา   มีข้อผิดพลาดประการใดรีบแจ้งภาควิชาฯ ภายในวันจันทร์ที่ 18  ด่วน

 

 

 

 

ลูกระเบิดเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ทหารชอบใช้ในสงครามมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีมาแล้ว  เชื่อกันว่าต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน  เพราะเป็นประเทศแรกที่รู้จักใช้ดินปืนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งของลูกระเบิด   ภายหลัง ประมาณคริสตวรรษที่  15  และ  16  คนยุโรปจึงได้นำมาดัดแปลงเป็นลูกระเบิดมีทั้งลูกระเบิดมือ  และลูกระเบิดที่ยิงด้วยปืน      เราจะนำคุณเข้าไปดูภายในของลูกระเบิดกันว่า  มีกลไกพิเศษพิศดารอย่างไร  ก่อนที่ลูกระเบิดมันจะระเบิดออกมา    มีต่อ  ก่อนที่จะเข้าไปดูการทำลูกระเบิดให้ดูนาฬิกาในช่องแนวข้อสอบว่าเห็นหรือไม่ถ้าไม่เห็นให้ดาวโลด Shockwave  ก่อน

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945  วันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสยิ่งนัก  ครอบคลุมเมืองฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุ่น  ฮิโรชิมาเป็นเมืองอุตสาหกรรม จำนวนประชากรหนาแน่น ถ้ามีใครสักคนแหงนหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าจะเห็นได้ว่า มีเครื่องบินขนาดใหญ่สีเงิน  อักษรภาษาอังกฤษดัานข้างของลำตัวเครื่องบินอ่านได้ว่า "U.S. AIR FORCE"  ในครู่ต่อมา เครื่องบินลำนั้นได้ทิ้งร่มชูชีพสีขาวลงมาพร้อมด้วยวัตถุบางอย่าง  ร่มชูชีพลอยต่ำลงมาทุกทีแต่ยังไม่ถึงพื้นดิน  ในวินาทีนั้น  เสียงกัมปนาทกึกก้องที่ดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าหลายร้อยเท่าก็ดังขึ้นได้ยินไปทั้งเมือง แสงเจิดจ้านั้นบดบังแสงอาทิตย์โดยสิ้นเชิง    พร้อมๆกับเกิดความร้อนมหาศาลแผ่กระจายออกไปทั่วพื้นที่หนึ่งร้อยตารางไมล์  สิ่งมีชีวิตในรัศมีห้าสิบตารางไมล์หายไปกลายเป็นอากาศในพริบตา สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนมีอันแปรสภาพกลายเป็นเถ้าถ่านไปพร้อมๆกัน   สัปดาห์นี้ฟิสิกส์ราชมงคลขออุทิศหน้านี้ให้กับการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนั้น  ครั้งที่โลกจะต้องจดจำความสามารถของมนุษย์หลังจากการค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของมวล จนกระทั่งทำให้มวลแตกกระจัดกระจาย อย่างสมบูรณ์  ลองกด  วิธีสร้างระเบิดนิวเคลียร์       และลองกด  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์