คะแนนกลศาสตร์เวกเตอร์ ปีการศึกษา 2/44  นักศึกษาจำนวน 114  คน  คะแนนเฉลี่ย  49.4  ความเบี่ยงเบน  5.9

1

นายสิทธิพร

ดวงราม

44644MNM

วานิช

67

67

28

70.6

A

2

นายวิชัย

ประดิษฐ์ค่าย

44644MNM

วานิช

46

81

27

67.4

A

3

นายทานตะวัน

ศรีวงค์

44644PNM

จรัส

40

64

30

63.1

A

4

นายสมศักดิ์

วงค์นาศรี

44644PNM

จรัส

56

65

24.5

63.0

A

5

นายศราวุธ

แสงสุข

44644PNM

จรัส

63

40

29

61.8

A

6

นายเอกชัย

แสนหาญ

44644MNM

วานิช

66

42

26

60.4

A

7

นายสัพพัญญู

เงินบำรุง

44644PNM

จรัส

53

46

28

59.5

A

8

นายวีระพล

มูลมณี

44644MNM

วานิช

46

58

26

59.1

A

9

นายนราธิป

สุทธิประภา

44644PNM

จรัส

50

56

25

58.7

A

10

นายนิกรม

ทิพย์ประไพ

44644PNM

จรัส

47

51

26

57.2

B+

11

นายนริทร์

ขอนทอง

44644PNM

จรัส

47

51

25.2

56.4

B+

12

นายวราธร

ฟักเทศ

44644PNM

จรัส

31

55

29

56.4

B+

13

นายวิระชัย

มีมาก

44644PNM

จรัส

40

42

29.5

55.6

B+

14

นายยุทธยา

กาทะรงค์

44644PNM

จรัส

40

56

25

55.5

B+

15

นายบุญเรือง

ชูโฉม

44644PNM

จรัส

43

52

25.2

55.4

B+

16

นายชำนิ

ทองมาก

44644PNM

จรัส

37

45

29

55.1

B+

17

นายศุภชัย

รู้แผน

44644PNM

จรัส

35

45

29.5

55.0

B+

18

นายสุรชัย

สร้อยวรากุล

44644MAT

วัชระ

37

46

28.25

54.7

B+

19

นายณัฐพงษ์

สวัสดิ์ประทานชัย

44644MNM

วานิช

32

60

25

54.3

B+

20

นายธนัญพงศ์

อมโร

ลงเพิ่ม

วัชระ

40

46

26.75

54.1

B+

21

นายธรรมรัตน์

บำรุงเขต

44644MAT

วัชระ

31

46

29.5

54.0

B+

22

นายกุศล

คณะสุวรรณ์

44644PNM

จรัส

34

53

26

53.7

B+

23

นายธานินทร์

จันอ้น

44644PNM

จรัส

51

41

24.2

53.5

B

24

นายวิริยะ

กะวะนิช

44644MNM

วานิช

36

44

28

53.5

B

25

นายยศวริศ

โชติชุษณะ

44644PNM

จรัส

29

62

24.5

53.5

B

26

นายอภินันต์

งามสงวน

44644MNM

วานิช

40

42

27

53.1

B

27

นายพุทธชาติ

สามงาม

วข.โคราช

วัชระ

45

28

29.75

53.0

B

28

นายสุริยันต์

อินเจริญ

44644MNM

วานิช

44

37

27

52.8

B

29

นายศิริพงศ์

สุวรรณรัตน์

44644MNM

วานิช

42

44

25

52.4

B

30

นายพิศาล

วิทยาโสภานนท์

44644MNM

วานิช

43

27

30

52.3

B

31

นายภานุวัฒน์

แดนไธสง

44644MNM

วานิช

29

50

27

52.1

B

32

นายชัยวิชิต

แก้วประดิษฐ์

44644PNM

จรัส

35

49

25

51.7

B

33

นายบำรุง

หมอนภักดี

44644MNM

วานิช

36

32

30

51.6

B

34

นายโกศล

นาบำรุง

44644MNM

วานิช

26

51

27

51.5

B

35

นายวรนล

ปรุงฆ้อง

44644MNM

วานิช

43

37

26

51.5

B

36

นายธวัชชัย

พันธ์วงค์

44644MNM

วานิช

39

41

26

51.5

B

37

นายไพศาล

วงศ์มณีประทีป

44644PNM

จรัส

36

44

26

51.5

B

38

นายธงชัย

หนันทุม

44644PNM

จรัส

31

51

25.2

51.3

B

39

นายชากรณ์

นันทสุทธิ์

44644MAT

วัชระ

34

36

29

51.3

B

40

นายภูริดล

ภูสอดสี

44644PNM

จรัส

36

45

25.5

51.3

B

41

นายวิรัตน์

เลาะซำซู

44644MNM

วานิช

36

40

27

51.2

B

42

นายสรทรรศน์

นาควารี

44644PNM

จรัส

26

54

25.5

51.0

C+

43

นายอาสาห์

สวัสดิ์ธนาคูณ

44644PNM

จรัส

41

40

25

50.8

C+

44

นางสาวภิรดี

ตันติเสวี

44644MNM

วานิช

45

29

27

50.5

C+

45

นายสุทธิพงษ์

อยู่ยงค์

44644MNM

วานิช

35

39

27

50.5

C+

46

นายนคเรศ

สุวรรณรัศมี

44644PNM

จรัส

30

50

25

50.5

C+

47

นายภาณุวัตร

สว่างแจ้ง

ลงเพิ่ม

วัชระ

35

30

29.75

50.4

C+

48

นายศราวุธ

แสงกล้า

44644MAT

วัชระ

22

46

28.5

50.1

C+

49

นายอนุวัฒน์

ติขิณานนท์

44644PNM

จรัส

30

51

24.2

50.0

C+

50

นายทรรศน์พงศ์

ราชกรม

วข.โคราช

วัชระ

38

31

28

50.0

C+

51

นายวัลลภ

ซาพุ้ย

44644MNM

วานิช

34

38

27

49.9

C+

52

นางสาวสุชาดา

ภาคพูล

44644MNM

วานิช

35

37

27

49.9

C+

53

นายสมพงษ์

มหาพรหม

44644PNM

จรัส

32

38

27.5

49.8

C+

54

นายเสนีย์

ราชพรหมมา

44644MAT

วัชระ

37

31

28

49.6

C+

55

นายอำพร

สร้อยเพชร

44644MNM

วานิช

29

42

27

49.6

C+

56

นายเจนวิทย์

นาคแก้ว

44644MAT

วัชระ

19

47

28.5

49.5

C+

57

นายโชคชัย

พรรณรังษี

44644MAT

วัชระ

24

45

27.5

49.5

C+

58

นายปิยะนิตย์

วงษ์พรมมา

44644MNM

วานิช

26

41

28

49.3

C+

59

นายจารุวัฒน์

นิพัฒนา

44644MNM

วานิช

28

38

28

49.0

C+

60

นายกอบชัย

ชัยพิพัฒน์

44644MNM

วานิช

32

37

27

49.0

C+

61

นายไพวัลย์

ยางแดง

44644MNM

วานิช

43

29

26

48.9

C+

62

ชำนาญ

อุปสาแก้ว

วข.โคราช

วัชระ

26

38

28.5

48.9

C+

63

นายศุภัทรชัย

ท้วมทอง

44644MNM

วานิช

33

32

28

48.7

C+

64

นายพงศ์พันธุ์

สันติรักษ์

44644PNM

จรัส

35

47

22.4

48.5

C+

65

ดุสิต

นอขุนทด

วข.โคราช

วัชระ

40

22

28.75

48.5

C+

66

นายพนมกร

พูลทวี

44644MAT

วัชระ

29

40

26.5

48.5

C+

67

นายเกรียงศักดิ์

ภักดี

44644MNM

วานิช

38

29

27

48.3

C

68

นายสำรวย

วงษ์ทองคำ

44644MAT

วัชระ

27

33

29

48.1

C

69

นายพิศาล

แก้วกันเนตร

44644MAT

วัชระ

23

37

28.75

47.8

C

70

นายปรีญานนทร์

ถาวร

44644PNM

จรัส

38

29

26.5

47.8

C

71

นายเชาว์วัฒน์

ศรีแจ้ง

44644PNM

จรัส

31

44

23.9

47.8

C

72

นายศุภเกียรติ

รุ่งแจ้ง

44644MAT

วัชระ

30

32

28

47.7

C

73

นายเอกสิทธิ์

แสงงาม

44644MAT

วัชระ

28

32

28.5

47.6

C

74

นายศราวุธ

แสงจันทร์

44644MNM

วานิช

30

34

27

47.4

C

75

นายขวัญชัย

หลูปรีชาเศรษฐ์

วข.โคราช

วัชระ

34

22

29.5

47.3

C

76

นายชัยวัฒน์

กมลรัตน์

ลงเพิ่ม

วัชระ

17

45

27.5

47.2

C

77

นายอรรถชัย

สีแสด

44644PNM

จรัส

29

40

25.2

47.2

C

78

นายวรทัต

ศรีสุคนธ์

44644MAT

วัชระ

27

31

28.5

47.0

C

79

นายสมชาย

ตันติโรจน์รัตน์

44644MNM

วานิช

14

37

30

46.2

C

80

นายอนุลักษณ์

ชอบสว่าง

44644PNM

จรัส

30

35

25.5

46.2

C

81

นายคงฤทธิ์

น่วมเจริญ

44644MAT

วัชระ

32

30

26.25

46.0

C

82

นายณรรชนพงศ์

ภคุโล

44644MNM

วานิช

20

30

30

45.9

C

83

นายวุฒิศักดิ์

ช้างบูญชู

44644MAT

วัชระ

19

32

29.5

45.7

C

84

นายภูมรินทร์

พุดทะเล

44644PNM

จรัส

37

28

25

45.7

C

85

นายทนงค์

ภูศรี

ลงเพิ่ม

วัชระ

33

26

26.75

45.5

C

86

นายเกรียงเดช

จันทร์หวาน

44644PNM

จรัส

29

34

25.4

45.4

C

87

นายภาณุพงศ์

จินตกะวงศ์

ลงเพิ่ม

วัชระ

26

28

28.25

45.4

C

88

นายโกศล

ชัยชุมศักดิ์

44644MAT

วัชระ

29

25

28

45.2

C

89

นายสัตยา

งามแสงเนตร์

44644MAT

วัชระ

24

29

28.25

45.1

C

90

นายโกวิท

โกพล

44644MAT

วัชระ

26

26

28.5

45.0

C

91

นายภัทรพงศ์

เคนศรี

44644MAT

วัชระ

26

29

27.5

45.0

C

92

นายไกรศักดิ์

เลิศล้ำ

44644PNM

จรัส

20

41

25

44.4

D+

93

นายวุฒิชัย

บัวดี

44644PNM

จรัส

34

23

26

44.1

D+

94

นายทรงพล

จันทร์เทศ

44644MAT

วัชระ

26

21

29

44.0

D+

95

นายสุรศักดิ์

สัมฤทธิ์

44644MNM

วานิช

23

20

30

43.7

D+

96

นายทศพร

ภุมรัช

44644MNM

วานิช

26

26

27

43.5

D+

97

นายเกียรติศักดิ์

ราชเดิม

ลงเพิ่ม

วัชระ

26

22

28.25

43.5

D+

98

นางสาวกาญจนภัทร

ศรีภูมิ

44644MNM

วานิช

10

32

30

43.4

D+

99

นายปริวรรต

ขวัญศรีสุทธิ์

44644PNM

จรัส

32

27

24.4

43.2

D+

100

นายสุธน

ภิรมย์เริก

44644PNM

จรัส

30

28

24.4

42.9

D+

101

นายภูวนัย

สวนชำนิ

44644MNM

วานิช

23

26

27

42.6

D+

102

นายสมศักดิ์

ศรีป่าหมาก

44644MAT

วัชระ

20

21

29.5

42.5

D+

103

นางสาวกาญจนา

นามโสม

44644MNM

วานิช

20

32

26

42.5

D+

104

นายราเมศวร์

มุสิกะสังข์

44644MAT

วัชระ

25

24

26.75

42.3

D

105

นายพรรค์ชิต

คาลายานนท์

44644MAT

วัชระ

18

24

28.75

42.1

D

106

นายชัยอนันต์

ภูมิพันธ์

ลงเพิ่ม

วัชระ

22

18

28.5

41.2

D

107

นายอนุรักษ์

ละชินลา

44644PNM

จรัส

26

30

23.4

41.2

D

108

นายพิพัฒ

เที่ยงแท้

44644MNM

วานิช

23

24

26

41.0

D

109

นายอรรณพ

แซ่จึง

ลงเพิ่ม

วัชระ

20

22

27.5

40.9

D

110

นายธีรภัทร

สิทธิชัย

44644MNM

วานิช

22

25

25

40.0

D

111

นายบดินทร์

เศรษฐอนันต์

ลงเพิ่ม

วัชระ

22

16

27.25

39.3

D

112

นายมณเฑียรชัย

กลั่นบุบผา

44644MAT

วัชระ

12

29

25.75

38.8

D

113

นายอุเทน

สายจันดี

ลงเพิ่ม

วัชระ

40

32

15

37.9

D

114

นายวีระพงษ์

คงเอียด

ลงเพิ่ม

วัชระ

18

16

24

34.8

D

มีข้อผิดพลาดประการใดรีบแจ้ง ภาควิชา ในวันจันทร์ 18  มีนาคม ด่วน

 

 

 

ลูกระเบิดเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ทหารชอบใช้ในสงครามมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีมาแล้ว  เชื่อกันว่าต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน  เพราะเป็นประเทศแรกที่รู้จักใช้ดินปืนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งของลูกระเบิด   ภายหลัง ประมาณคริสตวรรษที่  15  และ  16  คนยุโรปจึงได้นำมาดัดแปลงเป็นลูกระเบิดมีทั้งลูกระเบิดมือ  และลูกระเบิดที่ยิงด้วยปืน      เราจะนำคุณเข้าไปดูภายในของลูกระเบิดกันว่า  มีกลไกพิเศษพิศดารอย่างไร  ก่อนที่ลูกระเบิดมันจะระเบิดออกมา    มีต่อ  ก่อนที่จะเข้าไปดูการทำลูกระเบิดให้ดูนาฬิกาในช่องแนวข้อสอบว่าเห็นหรือไม่ถ้าไม่เห็นให้ดาวโลด Shockwave  ก่อน

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945  วันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสยิ่งนัก  ครอบคลุมเมืองฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุ่น  ฮิโรชิมาเป็นเมืองอุตสาหกรรม จำนวนประชากรหนาแน่น ถ้ามีใครสักคนแหงนหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าจะเห็นได้ว่า มีเครื่องบินขนาดใหญ่สีเงิน  อักษรภาษาอังกฤษดัานข้างของลำตัวเครื่องบินอ่านได้ว่า "U.S. AIR FORCE"  ในครู่ต่อมา เครื่องบินลำนั้นได้ทิ้งร่มชูชีพสีขาวลงมาพร้อมด้วยวัตถุบางอย่าง  ร่มชูชีพลอยต่ำลงมาทุกทีแต่ยังไม่ถึงพื้นดิน  ในวินาทีนั้น  เสียงกัมปนาทกึกก้องที่ดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าหลายร้อยเท่าก็ดังขึ้นได้ยินไปทั้งเมือง แสงเจิดจ้านั้นบดบังแสงอาทิตย์โดยสิ้นเชิง    พร้อมๆกับเกิดความร้อนมหาศาลแผ่กระจายออกไปทั่วพื้นที่หนึ่งร้อยตารางไมล์  สิ่งมีชีวิตในรัศมีห้าสิบตารางไมล์หายไปกลายเป็นอากาศในพริบตา สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนมีอันแปรสภาพกลายเป็นเถ้าถ่านไปพร้อมๆกัน   สัปดาห์นี้ฟิสิกส์ราชมงคลขออุทิศหน้านี้ให้กับการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนั้น  ครั้งที่โลกจะต้องจดจำความสามารถของมนุษย์หลังจากการค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของมวล จนกระทั่งทำให้มวลแตกกระจัดกระจาย อย่างสมบูรณ์  ลองกด  วิธีสร้างระเบิดนิวเคลียร์       และลองกด  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์