คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รายชื่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
วิชาเอก  ออกแบบนิเทศศิลป์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 4/8
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนน คะแนน คะแนนสอบ รวม
  กลางภาค รายงาน เวลาเรียน ปลายกาค (100 คะแนน)
      (30 คะแนน) (20 คะแนน) (10 คะแนน) (40 คะแนน)  
1 นายวุฒิกร แซ่นิ้ง 18 17 5.5    
2 นายศิโรจน์ สิรมานนท์ 14 17 7.5    
3 นายนิรุตน์ มั่นดี 20 15 6    
4 นายจักรพันธ์ ห้วยเพชร 16 19 3    
5 นายธนายุส บุญมีนา 18 14 6.5    
6 นายชนเทพ เชียงกุมาร 22 13 6.5    
7 นายประสงค์ อรรถยาศิลกุล 20 14 9    
8 นายทรงเกียรติ อัศวแพรพรรณดี 21 18 7    
9 นายมาโนช เรืองเกษม 20 15 3.5    
10 นางสาวลักษมี ผ่องฉวี 14 18 5    
11 นางสาวรสสุคนธ์ จำปากุล 18 19 5    
12 นายวุฒิชัย อ้นปันส์ 18 16 6    
13 นายพชร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 16 16 0    
14 นางสาวมัลลิกา ดำรงวุฒิธรรม 17 18 6    
15 นายวิวัฒน์ วิทูรภัทร 17 17 4.5    
16 นางสาวโสมนัส คชรักษ์ 16 20 3    
17 นายกฤษฎา โนรันต์ 8 14 4    
18 นายสุรชัย โชคสมบุญเกษตร 12 ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
19 นายอธิราช สพโชค 15 18 3    
20 นางสาวพลอยฉาย บุญกอง 15 20 5.5    
21 นายมาโนช แก้วเขียว 9 20 7.5    
22 นายรวินทร์ วีระชาติพิทักษ์ชน 14 ยังไม่ได้ส่ง 4    
คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รายชื่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
วิชาเอก  ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 4/10
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนน คะแนน คะแนนสอบ รวม
  กลางภาค รายงาน เวลาเรียน ปลายกาค (100 คะแนน)
      (30 คะแนน) (20 คะแนน) (10 คะแนน) (40 คะแนน)  
1 นายรังสฤษฏ์ สุวคนธ์ 11 10 2    
2 นายพฤกษ์ สำราญถิ่น 8 10 0    
3 นายรณชัย เตชะเสริมสุขกูล 4 9 5.5    
4 นายสรยุทธ์ เลิศไกร 16 ยังไม่ได้ส่ง 6.5    
5 นายนำพล บุญฉ่ำ 9 14 2    
6 นางสาวอรไท สุขธัมรงค์ 6 ยังไม่ได้ส่ง 0    
7 นางสาวอรุณศรี จันทร์สุวรรณ 6 15 4.5    
8 นายสราวุธ เลิศคชสีห์ 12 ยังไม่ได้ส่ง 2.5    
9 นางสาวสรวงสุดา อินทรมหา 13 14 7    
10 นางสาวเจนจิรา สิทธิ์ประสงค์ 10 15 7.5    
11 นางสาวนัตยา มาแพ 14 17 7    
12 นายเกียรติศักดิ์ แสงศิลา 11 9 6    
13 นายที่รัก แสนสุด 13 15 6    
14 นายปรีดา ธรรมชาติ 9 12 4.5    
คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รายชื่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
วิชาเอก  ออกแบบภายใน (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 4/11
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนน คะแนน คะแนนสอบ รวม
  กลางภาค รายงาน เวลาเรียน ปลายกาค (100 คะแนน)
      (30 คะแนน) (20 คะแนน) (10 คะแนน) (40 คะแนน)  
1 นางสาวนนทพัชร์ นุชนารถ 13 17 8.5    
2 นางสาวกัญญา ศรีอ่อน 13 ยังไม่ได้ส่ง 7    
3 นายปริพนธ์ จรูญธีระวิทย์ 11 ยังไม่ได้ส่ง 7    
4 นายชวพล ตั้งวงษ์ไชย 16 ยังไม่ได้ส่ง 4.5    
5 นายจักรพันธุ์ เศวตทัต 12 ยังไม่ได้ส่ง 5.5    
6 นายบัลลังก์ จูงสกุลนิรันดร์ 17 ยังไม่ได้ส่ง 1    
7 นายกฤษณะ อาศรมรัตน์ 17 18 7.5    
8 นายวีรยุทธ มรรคไพบูลย์ 14 16 4.5    
9 นายพานุลักษณ์ บุญสว่าง 5 ยังไม่ได้ส่ง 6.5    
10 นายปวิณ บุตรกริม 13 ยังไม่ได้ส่ง 5.5    
11 นายธวัชชัย แจ้งสว่าง 9 14 2.5    
12 นายสมชาย ชินรุ่งโรจน์ 13 12 5.5    
13 นายกฤษฎา ศรีสุทธิวรกุล 14 ยังไม่ได้ส่ง 6.5    
14 นายมงคล พอกพูนขำ 7 ยังไม่ได้ส่ง 4.5    
15 นายณัฐพล แม่นศรแผลง 17 ยังไม่ได้ส่ง 5.5    
16 นายณัฐวุทธ อังคะจันทร์ 14 ยังไม่ได้ส่ง 3.5    
17 นายสมชาย นันทวิสุทธิวงศ์ 12 ยังไม่ได้ส่ง 3    
18 นางสาวประภัสสร สงห์นิล 17 17 6.5    
19 นายชินัน จัทราภินันท์ 16 ยังไม่ได้ส่ง 4    
20 นางสาวสุชาวดี โลกวิทูรย์ 8 13 5.5    
21 นายมนันย์ อุดมทรัพย์ 15 12 5.5    
22 นางสาวสุพาพร เงาศรี 15 19 7.5    
23 นายผดุง นาคะชาติ 7 ยังไม่ได้ส่ง 3.5    
24 นายภาณุวัฒน์ เซี่ยงฉิน 21 18 6    
25 นายกฤษฎา จันทเดช 17 ยังไม่ได้ส่ง 5    
26 นายนนท์ จุฑาทิส 13 ยังไม่ได้ส่ง ไม่มีสิทธิ์สอบ