คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รายชื่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
วิชาเอก  ออกแบบนิเทศศิลป์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 4/8 อ.คมสัน  เรืองโกศล
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค  
1 นายวุฒิกร แซ่นิ้ง 36    
2 นายศิโรจน์ สิรมานนท์ 27.5    
3 นายนิรุตน์ มั่นดี 39.5    
4 นายจักรพันธ์ ห้วยเพชร 31    
5 นายธนายุส บุญมีนา 36.5    
6 นายชนเทพ เชียงกุมาร 41.5    
7 นายประสงค์ อรรถยาศิลกุล 40.5    
8 นายทรงเกียรติ อัศวแพรพรรณดี 42.5    
9 นายมาโนช เรืองเกษม 40.5    
10 นางสาวลักษมี ผ่องฉวี 27    
11 นางสาวรสสุคนธ์ จำปากุล 36.5    
12 นายวุฒิชัย อ้นปันส์ 35.5    
13 นายพชร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 31.5    
14 นางสาวมัลลิกา ดำรงวุฒิธรรม 34.5    
15 นายวิวัฒน์ วิทูรภัทร 34    
16 นางสาวโสมนัส คชรักษ์ 38    
17 นายกฤษฎา โนรันต์ 17.5    
18 นายสุรชัย โชคสมบุญเกษตร 24    
19 นายอธิราช สพโชค 29    
20 นางสาวพลอยฉาย บุญกอง 29.5    
21 นายมาโนช แก้วเขียว 17.5    
22 นายรวินทร์ วีระชาติพิทักษ์ชน 28.5    
คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รายชื่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
วิชาเอก  ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 4/10 อ.สมศักดิ์  ซึมกลาง
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค  
1 นายรังสฤษฏ์ สุวคนธ์ 22.5    
2 นายพฤกษ์ สำราญถิ่น 16.5    
3 นายรณชัย เตชะเสริมสุขกูล 7    
4 นายสรยุทธ์ เลิศไกร 31.5    
5 นายนำพล บุญฉ่ำ 17    
6 นางสาวอรไท สุขธัมรงค์ 12.5    
7 นางสาวอรุณศรี จันทร์สุวรรณ 11.5    
8 นายสราวุธ เลิศคชสีห์ 24    
9 นางสาวสรวงสุดา อินทรมหา 25.5    
10 นางสาวเจนจิรา สิทธิ์ประสงค์ 20.5    
11 นางสาวนัตยา มาแพ 27    
12 นายเกียรติศักดิ์ แสงศิลา 22.5    
13 นายที่รัก แสนสุด 25    
14 นายปรีดา ธรรมชาติ 18    
คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รายชื่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
วิชาเอก  ออกแบบภายใน (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 4/11 อ.สุมิตร  งะบุรง
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค  
1 นางสาวนนทพัชร์ นุชนารถ 26.5    
2 นางสาวกัญญา ศรีอ่อน 25.5    
3 นายปริพนธ์ จรูญธีระวิทย์ 22    
4 นายชวพล ตั้งวงษ์ไชย 31    
5 นายจักรพันธุ์ เศวตทัต 24.5    
6 นายบัลลังก์ จูงสกุลนิรันดร์ 34    
7 นายกฤษณะ อาศรมรัตน์ 33    
8 นายวีรยุทธ มรรคไพบูลย์ 28    
9 นายพานุลักษณ์ บุญสว่าง 10.5    
10 นายปวิณ บุตรกริม 25    
11 นายธวัชชัย แจ้งสว่าง 17    
12 นายสมชาย ชินรุ่งโรจน์ 26    
13 นายกฤษฎา ศรีสุทธิวรกุล 28.5    
14 นายมงคล พอกพูนขำ 13    
15 นายณัฐพล แม่นศรแผลง 33.5    
16 นายณัฐวุทธ อังคะจันทร์ 28.5    
17 นายสมชาย นันทวิสุทธิวงศ์ 23    
18 นางสาวประภัสสร สงห์นิล 34.5    
19 นายชินัน จัทราภินันท์ 31    
20 นางสาวสุชาวดี โลกวิทูรย์ 16    
21 นายมนันย์ อุดมทรัพย์ 29    
22 นางสาวสุพาพร เงาศรี 29    
23 นายผดุง นาคะชาติ 14.5    
24 นายภาณุวัฒน์ เซี่ยงฉิน 41.5    
25 นายกฤษฎา จันทเดช 33    
26 นายนนท์ จุฑาทิส 25.5