กราฟโค้งปกติสำหรับนักศึกษาจำนวน 1221 คน วิชาฟิสิกส์ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543

กราฟมีลักษณะเบ้ไปทางขวา แสดงว่านักศึกษาเทอมนี้สามารถทำข้อสอบได้ค่อนข้างดี น่าชื่นใจจริง

ค่าเฉลี่ย  =  59.6

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.51