แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 7

 

  

Nanotechnology

     ความหมายของนาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน  ประวัติ  บิดาของนาโน  โครงสร้างโฟโตนิก  บักกี้บอล  ไมโครสโคปแบบทันเนลลิ่ง  การหยดอะตอมของไอบีเอ็ม  และอื่นๆอีกมากมาย จำนวน  61  แผ่น คลิกค่ะ

คอมพิวเตอร์ในอนาคต

     กล่าวถึง  นาโนเทคโนโลยีโดยรวม  คำพูดของ นายริชาร์ด ไฟน์แมน  ผู้ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์  ความหมายของวิทยาศาสตร์นาโน  กฎของมัวร์  คอมพิวเตอร์ระดับนาโน   และคอมพิวเตอร์เคมี   ของมหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน 45  แผ่น คลิกค่ะ

หลอดคาร์บอนนาโน

    ประวัติของหลอดคาร์บอนนาโน   เตาเลเซอร์   CVD   โครงสร้างของ CNT    คุณสมบัติทางไฟฟ้า  เทคโนโลยีของหลอดคาร์บอนนาโน   ของมหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน 18  แผ่น คลิกค่ะ

ยุคโรแมนติก

    ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์   ความเจริญทางวิทยาศาสตร์  สิ่งประดษฐ์ใหม่ๆ   นักดนตรีที่ควรรู้  โชแปง   และอื่นๆอีกมากมาย  จำนวน  37  แผ่น คลิกค่ะ

วงจร RLC  และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

    วงจร RL   พลังงานเก็บสะสมในตัวเหนี่ยวนำ  วงจร oscillating   พลังงานในวงจร LC   แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  ตัวต้านทานจินตภาพ  จำนวน 22  แผ่น   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   คลิกค่ะ

เทคโนโลยีอวกาศ

    โครงการดีฟอิมแพคชนกับดาวหางเทมเปิลวัน   ความเร็วเริ่มเข้าสู่วงโคจรของดาวเทียม  วงโคจรของโลกถึงดาวอังคาร  การเคลื่อนที่แบบวงกลม   การเคลื่อนที่แบบวงรี  จำนวน 67  แผ่น  คลิกค่ะ

 

เขียนเรี่องวิทยาศาสตร์อย่างไรให้โดนใจคนอ่าน

     เจาะลึก "ลูกไซด์โค้ง"  อพอลโลแผนลวงโลก  ปูยิ้ม  ปั้นน้ำเป็นตัว  เกร็ดวิทยาศาสตร์  ของ ดร. บัญชา  ธนบุญสมบัติ  จำนวน 28  แผ่น  คลิกค่ะ

 

 

ควอนตัมกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์

      การแผ่รังสีของวัตถุดำ  ค่าคงที่ของแพลงค์  ปรากฎการณ์โฟโต้อิเล็กตริก  บ่อศักย์  การสลายตัวของนิวเคลียส   การแตกตัวแบบลูกโซ่  มวลของเมซอน   ภาษาอังกฤษทั้งหมด  จำนวน 101  แผ่น คลิกค่ะ

Torques

     แรงบิด  สมดุล  การทรงตัว  จุดศูนย์กลางมวล  การหมุน  ความเร็วเชิงมุม  ความเร่งเชิงมุม  ความสัมพันธ์ระหว่างการหมุน และ การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง    โมเมนต์ความเฉื่อย   และอื่นๆอีกมากมาย  ของ ผศ. ดร. สถาพร ลักษณะเจริญ  จำนวน  47  แผ่น  คลิกค่ะ

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

(circular motion)

    ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง  แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง  การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่  ระยะทางเชิงเส้นและเชิงมุม  อัตราเร็วเชิงเส้นและเชิงมุม  การแกว่งให้เป็นวงกลม  จำนวน  56  แผ่น คลิกค่ะ

 

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

(circular motion)

    ความเร็วเชิงมุม  ความเร่งสู่ศูนย์กลาง   ความถี่เชิงมุม  การเคลื่อนที่ในระนาบดิ่ง   การเคลื่อนที่ของดาวเทียม   ของ อ.ปิติ  พานิชยุนนท์ จำนวน  33  แผ่น คลิกค่ะ

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

    อธิบายกฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตัน พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัด ของ อ.สิทธิชัย ปิ่นกาญจนโรจน์   จำนวน 18  แผ่น คลิกค่ะ

เฟสไดอะแกรม

    โลหะหลัก  โลหะผสม  ระบบของโลหะผสม  เฟสในโลหะ  ตัวแปรของระบบ  สมดุลของระบบ   ระบบหนึ่งองค์ประกอบ  ระบบสององค์ประกอบ  และแผนภูมิสมดุล  ของ อ.สุวันชัย  จำนวน  31  แผ่น  คลิกค่ะ

นกพื้นบ้านไทย

      มีนกหลากหลายพันธุ์ชนิด  ตั้งแต่ นกกาเหว่า   นกยาง  นกปากห่าง   นกเอี้ยง   และนกอื่นๆอีกมากมาย คลิกค่ะ

เอนโทรปี

และกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก

    กล่าวถึงความหมายของเอนโทรปี  การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี  ตัวอย่างการคำนวณ  กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์  กลจักรคาร์โนต์  ความน่าจะเป็น  และอื่นๆอีกมากมาย  ภาษาอังกฤษทั้งหมด  ของ รศ. พินพรรณ  วิศาลอัตถพันธุ์  จำนวน  76  แผ่น คลิกค่ะ

ความโน้มถ่วง

     กฎของความโน้มถ่วง  กฎระยะทางยกกำลังสอง   น้ำหนักและสภาวะไร้น้ำหนัก  น้ำขึ้นและน้ำลง  และหลุมดำ   ของ  stephen  F.Austin  state University   ภาษาอังกฤษทั้งหมด  จำนวน  31  แผ่น คลิกค่ะ

โลหะวิทยา

     การทำเหมืองแร่  การแต่งแร่   แร่ต่างๆ   เทคนิคการแต่งแร่  กระบวนการผลิตโลหะ  การริดิวซ์โลหะ  เตาถลุงโลหะ  การผลิตเหล็กกล้า  จำนวน  31  แผ่น คลิกค่ะ

วัสดุวิศวกรรม

     วัสดุ คืออะไร วิศวกรและวิศวกรรมคืออะไร วัสดุในงานวิศวกรรม โลหะในประเทศไทย อุตสาหกรรมโลหะ เซรามิค ลูกปืน จำนวน 40 แผ่น ของ อ.สุวันชัย คลิกค่ะ

ครงสร้างอะตอมและพันธะเคมี

      ตารางธาตุ  อะตอมของบอร์  สถานะพลังงานของอะตอม  การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในวงโคจร  พันธะอิออนิก  พันธะโควาเลนต์   พันธะโลหะ   จำนวน  30  แผ่น  ของ อ.สุวันชัย คลิกค่ะ

 

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

      กฎของฮุค   การเคลื่อนที่ของมวลติดกับสปริง  สมการการเคลื่อนที่ มุมเฟส   ความหมายของความถี่เชิงมุม   พลังงานใน SHM   ลูกตุ้มแบบบิด   ฟิสิกัลเพนดูลัม  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน  45  แผ่น คลิกค่ะ

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก

     ความหมายของคาบ  มวลติดสปริง  สมการ SHM   การเคลื่อนที่แบบสม่ำเสมอ   เงาบนฉาก  การประยุกต์   สปริงตัวที่สอง   การรวมกันแบบฮาร์มอนิก  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน   61   แผ่น  คลิกค่ะ

ศักย์ไฟฟ้า

     สนามแรงโน้มถ่วงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า  งานต่อหน่วยประจุ   ความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าและเกรเดียนต์ของศักย์  เส้นสมศักย์   ศักย์ไฟฟ้าจากจุดประจุ   ศักย์ขั้วคู่ไฟฟ้า  ทอร์กของขั้วคู่ไฟฟ้า  การหาสนามไฟฟ้าจากศํกย์  ของมหาวิทยาลัยสุรนารี  จำนวน 26  แผ่น คลิกค่ะ

ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า

     กระดิ่งของเฮนรี่   ฟลักซ์แม่เหล็ก    การทดลองของฟาราเดย์   เครื่องกำเนิดไฟฟ้า   สภาพเหนี่ยวนำ  สภาพเหนี่ยวนำตัวเอง   การต่อตัวเหนี่ยวนำ   วงจร  RLC   พลังงานเก็บสะสมในตัวเหนี่ยวนำ  วงจรออสซิลเลตอร์   ของมหาวิทยาลัยสุรนารี  จำนวน  39  แผ่น   คลิกค่ะ

สนามแม่เหล็ก

กฎของบิโอต์-ซาร์วารต์

      ธรรมชาติของแม่เหล็ก  ขนาดของแรงทางแม่เหล็ก  ฟลักซ์  กฎของบิโอต์-ซาวารต์   พร้อมกับตัวอย่างการคำนวณ  เครื่องแยกมวล  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวน  34  แผ่น  คลิกค่ะ

  

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน