แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 8

 

  

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

       ความหมายของกระแสไฟฟ้า   ความหนาแน่นของกระแส  กฎของโอห์ม  กำลังงานไฟฟ้า  วงจรกระแสตรง  การต่อตัวต้านทาน   กฎของ  Kirchhoff   วงจร RC   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวน  25  แผ่น  คลิกครับ powerpoint

กลศาสตร์ของไหล

      อุทกพลศาสตร์   หลอดการไหล   สมการต่อเนื่อง  ฟลักซ์มวล  แบร์นูลี  แรงยกของปีกเครื่องบิน  โศกนาฎกรรมของนักแข่งรถ  ไอตัน เซนา  ของ อ.ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ   จำนวน  26  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

การสำรวจธรรมชาติด้วยดาวเทียม

   เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   passsive  VS  active  remote sensing   กำลังแยกของเครื่องมือ   กำเนิดดาวเทียม   ส่วนประกอบของดาวเทียม   ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ของ ศุภิชัย  ตั้งใจตรง  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทะเล  จำนวน  51 แผ่น  คลิกครับ powerpoint

ฟิสิกส์ความร้อน

      ความร้อนเชิงมหภาค และจุลภาค  อุณหภูมิ  กฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์   ชนิดของเทอร์โมมิเตอร์  การวัดอุณหภูมิ   มาตราส่วนอุณหภูมิ  การขยายตัวเนื่องจากความร้อน  ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน  40  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

สมการสถานะำ

       ความสัมพัำนธ์ระหว่าง  ความดัน  ปริมาณ  และอุณหภูมิ  กฎของแก๊ส  กฏของBoyle    กฎของcharles   กฎของGay-Lussac  และกฎของอาโวกาโดว์  หน่วยของความดัน   scuba tank    ปริมาตรของแก๊สที่  STP   ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน  40  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์

      ระบบทางความร้อน   ตัวแปรของระบบ   งานในทางอุณหพลศาสตร์  สมการทางความร้อน  แผนภาพความดัน-ปริมาตร  งานขึ้นกับเส้นทาง  การกำหนดเครื่องหมายในสมการ   การระเหยของเหงื่อ   ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน  47 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์

      เครื่องจักรความร้อน   ประสิทธิภาพของเครื่องจักร   กระบวนการความร้อนคงที่   เครื่องยนต์ 4  จังหวะ  วัฏจักรดีเซล    ตู้เย็น    ความหมายของกฏข้อที่สอง   ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน  51  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

โครงสร้างผลึกของวัสดุ

    ดูการจัดเรียงตัวของอะตอมในหน่วยเซล  โครงสร้างผลึกทั้ง  ประเภท   Atomic packing   Factor   ระบบผลึก  สภาพอัญรูป  ทิศทางในระบบผลึก   ระนาบในระบบผลึก   ของจุฬาลงกรณ์ำมหาวิทยาลัย   จำนวน  32  แผ่น  คลิกค่ะ powerpoint

ประจุไฟฟ้าและกฏของคูลอมบ์

     การค้นพบของชาวกรีก   เส้นลวดที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน    ตัวนำและฉนวน   กฎของคูลอมบ์  หน่วยของประจุ   ประจุไฟฟ้ามีลักษณะเป็นก้่อน   ประจุไฟฟ้าเป็นปริมาณอนุรักษ์   ของ อ. นพฤทธิ์  จินันทุยา จำนวน  24  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

กฎของเกาส์

     แนวคิดของฟลักซ์  ผิวปิด   นิยามของฟลักซ์  ฟลักซ์ของสนามไฟฟ้า  ประจุบนเส้นตรงยาวอนันต์  แผ่นประจุระนาบบางขนาดใหญ่   ของ อ. นพฤทธิ์  จินันทุยา จำนวน  45  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ศักย์ไฟฟ้า

     แรงไฟฟ้ากับแรงโน้มถ่วง   พลังงานศักย์ไฟฟ้า  วิธีคำนวณศักย์ไฟฟ้าจากสนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้าจากจุดประจุ  ประจุบนวงแหวน  และจานกลม   ของ อ. นพฤทธิ์  จินันทุยา จำนวน  45  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

ความจุไฟฟ้า

     นิยามของความจุไฟฟ้า   ตัวเก็บประจุแผ่นขนาน  แบบทรงกลม  และแบบทรงกระบอก  ความจุึไฟฟ้าของโลก  ขั้นตอนการอัดและการคายประจุ  ตัวนำกลวง  ไดอิเล็กทริก  สมบัติของไดอิเล็กทริกในระดับโมเลกุล  ของ อ. ภุชงค์ กิจอำนาจสุข  จำนวน 50  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

กัมมันตภาพรังสี

     การค้นพบ  ชนิดและสมบัติของรังสี  นิวเคลียส และไอโซโทป  รังสีแอลฟา  และ บีตา  ครึ่งชีวิต  และปฎิิกิริยาลูกโซ่  ของ นุชลี  สีดาบุตร  จำนวน  36  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

เคมีนิวเคลียร์

     ปฏิกิริยาแการแยกและการหลอมรวมนิวเคลียส  จำนวนนิวไคลด์  อนุกรมทอเรียม  ชนิดของการคายกัมมันตรังสี  อัตราการสลาย  ครึ่งชีวิต  เครื่องวัดรังสี  เครื่องเร่งอนุภาค  ระเบิดไฮโดรเจน   จำนวน  41  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

      การแก้ัปัญหาภาวะโลกร้อน   แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า   ราคาการผลิตไฟฟ้า   พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน  และฟิวชัน   ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน และฟิวชัน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  แร่ยูเรเนียม   เม็ดเชื้อเพลิง   และมัดเชื้อเพลิง  จำนวน  45  แผ่น คลิกครับ powerpoint

การสำรวจท้องฟ้า

      โลก ดวงจันทร์  และเอกภพ   จุดมืดของดวงอาทิตย์  ลมและพายุสุริยะ   แสงเหนือและแสงใต้  ดาวอังคาร  ดาวพฤหัส   ดาวเคราะห์ในภาพรวม   ดาวเคราะห์ดวงที่ 10  Orion Nebula   และ   Eagle  Nebula  จำนวน  48  แผ่น  คลิกค่ะ powerpoint

สสารมืด

      Spiral  galaxies     Dark Matter     NGC 2403    เป็นแผ่นใสภาษาอังกฤษทั้งหมด  ของ  Kritsada  Kittimanapun   จำนวน  14  แผ่น  คลิกครับ powerpoint

James Joule

       ประวัติของท่าน  เจมส์จูล นักวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ความร้อน  จำนวน  11 แผ่น  ภาษาอังกฤษทั้งหมด  คลิกครับ   powerpoint

Waves Vs  particles

        ทฤษฎีเม็ดกลมของท่านเซอร์ไอแซค นิวตัน  ทฤษฎีคลื่นของโทมัสยัง   ความหมายของอนุภาคและคลื่น   การแทรกสอด  การเลี้ยวเบนของคลื่น และ การเปล่งรังสีของวัตถุดำ  จำนวน  27  แผ่น  ภาษาอังกฤษ คลิกค่ะ powerpoint

แผ่นใสฟิสิกส์นี้มีทั้งหมด 17  ชุด  (ภาษาอังกฤษทั้งหมด)

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ทางฟิสิกส์ 1/17

      ภาพรวมของเอกภพ   ท่าน Nicolaus Copernicus   ท่าน Euclid   ระบบสุริยะของท่าน Copernicus   ท่าน Johannes kepler  กฎของ Kepler   และ ท่านกาลิเลโอ   จำนวน  43  แผ่น คลิกครับ powerpoint

ฟิิสิกส์ยุคเก่าภาค 1  2/17

      กฎข้อที่หนึ่งของกลศาสตร์   หอเอียงปิซ่า  กฎของ D’Alembert     ท่าน Joseph-Loius Lagrange   กลศาสตร์ Lagrangian     Action  integral  และ  Path  integral   จำนวน  38  แผ่น คลิกครับ powerpoint

ฟิสิกส์ยุคเก่าภาค 2  3/17

      เซอร์ William  Rowan Hamilton   ท่าน William Wordsworth   กลศาสตร์ Hamiltonian  และ สมการ Lagrange  จำนวน 42  แผ่น คลิกครับ powerpoint

เทอร์โมไดนามิก  4/17

      ความหมายของเทอร์โมไดนามิก   แนวคิดเรื่องพลังงาน  อุณหภูมิคืออะไร   เฟสสมดุล   เจมส์จูล   ความหมายของความร้อน   วัฏจักรคาร์โนต์   และ ท่านลอร์ด เคลวิน  จำนวน  49 แผ่น คลิกครับ powerpoint

พลังงานจลน์ของแก๊ํส  5/17

       กฎทางเทอร์โมไดนามิก  ความหมายของอะตอม   ท่าน เจมส์ คาร์ก แมกเวลล์    การกระจายความเร็วของแมกเวลล์   เอ็นโทรปีกับกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก  จำนวน 48  แผ่น คลิกครับ powerpoint

 

เครื่องจักรของนิวตัน  6/17

       สมการเเบอร์นูลลี่  การไหลแบบราบเรียบ  และการไหลแบบปั่นป่วน   อุโมงค์ลม   เลขเรโนลด์  ความเร็วของเสียง  เลขมัค   ปีกของเครื่องบิน   และจุดศูนย์กลางของความดัน  จำนวน  74  แผ่น คลิกครับ powerpoint

 

ประวัติของแม่เหล็กไฟฟ้า  7/17

       ประจุไฟฟ้า   ท่านวิลเลียม กิลเบิร์ต  ท่านเบนจามิน แฟรงคลิน   ท่าน คูลอมบ์   อิเล็กโทรสโคป  แรงระหว่างประจุ  ท่านเฮนรี่ คาเวนดิช    ท่านโวลต้า   ท่านเออร์สเตท  และท่านโอห์ม   จำนวน  49 แผ่น  คลิกครับ powerpoint

 

ธรรมชาติของแสง  8/17

       กฎของแอมแปร์   การทดลองของไมเคิล ฟาราเดย์  กฎของฟาราเดย์  สนามแม่เหล็ก  เจมส์ คาร์กแมกเวลล์   สมการมหัศจรรย์ของแมกเวลล์  เส้นสเปกตรัม   ธรรมชาติของแสง  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   โรเมอร์วัดความเร็วแสง  และการทดลองของไมเคิลสันกับเมอร์เลย์   จำนวน  66  หน้า  คลิกครับ powerpoint

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  9/17

       เฮนรี่กับเลนซ์   ขดลวดของเฮนรี่  กฎของเลนซ์    ท่านเจมส์จูล    ท่านทอมสัน  กฎของโอห์ม  และกฎของเคอร์ชอพพ์  จำนวน  52  แผ่น คลิกครับ powerpoint

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ภาค 1  10/17

       ทฤษฎีอีเธอร์   การวัดความเร็วแสง  อินเทอร์โฟโรมิเตอร์  ลอเรนส์ทรานสฟอร์มเมชั่น   กาลิเลียนทรานสฟอร์เมชั่น ทฤษฎีของงานและพลังงาน  แรงของลอเรนส์  และท่านอัลเบิรต ไอสน์ไตน์  จำนวน  47  แผ่น คลิกครับ powerpoint

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ภาค 2  11/17

       ความเร็วสุดท้าย  การหดสั้นของความยาว  สัจจพจน์ของไอสน์ไตน์ ข้อ  การยืดยาวของเวลา  และแนวคิดของเวลา  จำนวน  38  แผ่น  คลิกครับ   powerpoint

กฎของการสมมูล  12/17

      ภาพรวมของระบบสุริยะ   อวกาศของท่าน Minkowski  ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป  กฎของความสมมูล  สมการสนามของไอสน์ไตน์  ชัยชนะของทฤษฎีนิวตัน   การโค้งตัวของแสง  แรงโน้มถ่วงและโฟตอน  และหลุมดำ  จำนวน  58  แผ่น  คลิกครับ powerpoint

โลกของควอนตัม  13/17

     ท่าน คอนราด เรินต์เกนต์ กับรังสีเอกซ์    ท่านเฮนรี่ แบคเคอเรล  และการค้นพบการเปล่งรังสีของธาตุยูเรเนียม   นางแมรี่ คูรี่   สารกัมมันตภาพรังสี   รังสีเบต้า  และแกมม่า   ท่านแมกแพลงค์  การเปล่งรังสีของวัตถุดำ   การพบกันของท่านนีลล์บอร์ และท่านแพลงค์  จำนวน  47  แผ่น คลิกครับ powerpoint

ความล้มเหลวของฟิสิกส์ยุคเก่า  14/17

     ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กตริก  ท่านเฮนริช เฮิรตซ์  การค้นพบอิเล็กตรอน   ท่านเจเจทอมสัน กับหลอดคาโถด  แหวนแต่งงานของเิรินต์เกนต์   การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด  อะตอมของทอมสัน  สเปกตรัมของไฮโดรเจน  ความล้มเหลวของนีลล์บอร์  จำนวน  46  แผ่น คลิกครับ powerpoint

โครงสร้างอะตอม  15/17

      อนุภาคที่เล็กที่้สุด  มาตราส่วนของอะตอม  ครอบครัวของควากซ์  สสารและปฏิสสาร  เลปตรอน  การสลายตัวของเลปตรอน และยูเรเนียม 238  แนวคิดอะตอมของบอร์ห  และลูกข่างของเพาลี   จำนวน  45  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

พระเอกในโลกของควอนตัม ภาค1  16/17

     ท่าน ดิแรก  ท่าน ไฮเซนเบอร์ก  ท่านซอร์ดิงเงอร์  ท่านนีลล์บอร์ห   และปรากฎการณ์ซีมาน  จำนวน  4  แผ่น  คลิกค่ะ powerpoint

พระเอกในโลกของควอนตัม ภาค2   17/17

     ท่าน Bernhard Riemann   ท่าน de Broglie    Matrix ของ  ท่านไฮเซนเบอร์ก   ท่านดิแรก   โพซิตรอน  และแอนตี้โปรตรอน   จำนวน  49  แผ่น  คลิกค่ะ powerpoint

คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น

      กฎของฮุค  โมดูลัสของวัสดุใดๆ   คลื่นตามขวาง  คลื่นตามยาว   คลื่นผสม   คลื่นสึนามิ   สมการของคลื่น   ฟังก์ชั่นคลื่น   และแมงป่องกับทะเลทราย ของ ดร. เจษฏา   จำนวน   58  แผ่น คลิกครับ powerpoint

บทนำฟิสิกส์

    การแบ่งประเภททางวิทยาศาสตร์  ทฤษฎีทางฟิสิกส์   วิธีอุปนัยและนิรนัย  ความแม่นและเลขนัยสำคัญ  สัญกรกำลังสิบ  และแนวคิดทางฟิสิกส์ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 11 แผ่น  คลิกครับ powerpoint

การเคลื่อนที่ในแนวตรง

     การกระจัดและความเร็ว   กราฟระหว่างการกระจัดกับเวลา  ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง  ความเร่งเฉลี่ย   ความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง  สมการเมื่อความเร่งคงตัว  และการตกอิสระในแนวดิ่ง  ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 12 แผ่น  คลิกครับ powerpoint

แผ่นใสดาราศาสตร์ทั้งหมดมี 6 บท

บทที่ 1   1/6

ประวัติการค้นพบดาราศาสตร์

     พัฒนาการทางดาราศาสตร์  แนวความคิดการกำหนดกลุ่มดาว   ดาราศาสตร์ยุคโบราณ  พื้นฐานเกี่ยวกับเอกภพ   ชาวอียิปต์โบราณ  เทลิสแห่งโมเลตุส  และ  อาแนกซากอรัส   จำนวน  25  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

บทที่ 2   2/6

เครื่องมือพื้นฐานทางดาราศาสตร์

    กล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอ  หน้าที่หลักของกล้องโทรทรรศน์  การวัดตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า  กล้องสะท้อนและหักเหแสง  ขนาดและกำลังขยายของภาพ   ความคลาดของอุปกรณ์  และกล้องเล็งดาวเหนือ  จำนวน 64  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 3   3/6

ดาวเคราะห์

    คาบดาราคติ  เคปเลอร์กับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์  ความสมมาตรในระบบสุริยะ  ดาวเคราะห์วงในและวงนอก  ความแป้นของดาวเคราะห์  ระยะครึ่งแกนยาว  จำนวน 38  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 4   4/6

ดวงอาทิตย์

    โครงสร้างของดวงอาทิตย์  ชั้นบรรยากาศ  การหมุนรอบตัวเอง  การปล่อยพลังงาน  กฎการแผ่รังสี  กราฟการแผ่รังสี อุณหภูมิของดวงอาทิตย์   สเปกตรัม   ความทึบแสง  โคโรนา  และจุดดับบนดวงอาทิตย์    จำนวน 35  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 5   5/6

ระบบสุริยะ

    กำเนิดระบบสุริยะ  ขนาดเปรียบเทียบของดาวเคราะห์  วงโคจร  ดาวพุธ ดาวศุกร์  โลก  ดาวอังคาร   ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์   ดาวยูเรนัส   และ ฯลฯ     จำนวน 94  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 6   6/6

เครือข่่ายสารสนเทศดาราศาสตร์

   แนะนำเวปไซด์    การดูดาวช่วงเวลาต่างๆ   เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร๋      จำนวน 54  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

  

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน