แผ่นใสการเรียนการสอน

หน้า 9

 

  

วิวัฒนาการ บท

บทที่ 1   1/6

กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ

     กำเนิดจักรวาล  ความคิดของนาย Friedman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย  ทฤษฎี Big Bang  กำเนิดสุริยะจักรวาล   กำเนิดโลก  การแบ่งชั้นของโลก ร่องลึกในมหาสมุทร   จำนวน  57 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

บทที่  2  2/6

กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

     โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การทดลองของเรดิ  และหลุยส์ปาสเตอร์   แนวความคิดของอริสโตเติล  Polymerization  เคลวิน  นักชีวเคมีขาวเยอรมัน     จำนวน  56 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  3  3/6

Evolution

     เมื่อ 3900 ล้านปีก่อน  วิวัฒนาการคืออะไร  นักอนุกรมวิธาน  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  นายลามาร์ค   นาย ชาร์ล ดาร์วิน   กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  หมู่เกาะกาลาปากอส  นายมัลทัส     จำนวน  40  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  4  4/6

กลไกการวิวัฒนาการ

     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแปรผันทางพันธุกรรม  เมนาลิซึมของผีเสื้อกลางคืน  การกระจายตัวของประชากรผีเสื้อ  ผู้ถูกล่าและผู้ล่า  จำนวน  28 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  5  5/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  ซากดึกดำบรรพ์  นกกลุ่มที่บินไม่ได้  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  การคัดเลือกพันธุ์  และความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์  จำนวน  39 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  6  6/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิง  สายวิวัฒนาการของมนุษย์  มนุษย์วานร  สปีชีส์สุดท้าย  ค้นพบฟอสซิลของมนุษย์  การแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ จำนวน  37 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสง

     แสงในช่วงที่ตามองเห็น  คุณสมบัติคู่ของแสง  การสะท้อนและการหักเห  สมการของเลนส์   ความคลาด (aberrations)   สายตาสั้นและยาว  กล้องโทรทรรศน์  การแทรกสอด   อ.นงลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย  จำนวน 114  แผ่น     คลิกค่ะ  powerpoint

แผ่นใสเป็นของ อ. ดร. ศิริพร  ชัยศรี  มีทั้งหมด  9  ชุด

บทที่ 1   1/9

ขอบเขตของฟิิสิกส์และการวัด

    ทำไมจึงต้องเรียนฟิสิกส์  การประยุกต์ของฟิสิกส์  การวัด  ปริมาณทางฟิสิกส์  หน่วยมูลฐาน   หน่วยอนุพันธฺ์  จำนวน  27  แผ่น    คลิกค่ะ  powerpoint

บทที่ 2   2/9

กลศาสตร์

    ตรีโกณมิติ  เรขาคณิต  เงาของตึก   การบวกลบเวกเตอร์   ระบบพิกัดเชิงเส้นและเชิงขั้ว  แกนอ้างอิง   เวกเตอร์ 1  หน่วย  การคูณเวกเตอร์  จำนวน 24  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 3  3/9

การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ

    การบอกตำแหน่งโดยเวกเตอร์   ความเร็วบัดดล  ระยะกระจัด  กราฟ ความเร็วและความเร่งเฉลี่ย   การตกอย่างอิสระแบบสมมาตรและไม่สมมาตร    จำนวน 40  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 4   4/9

การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ

    การเคลื่อนที่ในแนวแกน และแนวแกน y   การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์  จุดสูงสุด  และระยะไกลสุดของการเคลื่อนที่  จำนวน 20  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 5   5/9

พลศาสตร์

     แรง สนามของแรง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง 3 ข้อ  แรงคู๋ปฏิิกิริยา  Free body diagram    แรงลัพธ์  หน่วยของแรง  น้ำหนัก  แรงดึงดูด  และ ความเร่งจากสนามโน้มถ่วง จำนวน 23  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 6   6/9

การประยุกต์กฎของนิวตัน

     วัตถุในของเหลว  แรงตึง  แรงปฏิกิริยา  แรงเสียดทาน  แรงบนกล้ามเนื้อ  กระดูกสันหลัง  ข้อไหล่ สมดุล  แรงที่เกิดบนพื้นเอียง  น้ำหนักในลิฟท์  จำนวน 43  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 7   7/9

งานและพลังงาน

     นิยามของงาน  งานที่มีค่าได้ทั้งบวกและลบ   การทำงานของแรงหลายๆแรง   งานทั้งหมด  พลังงานจลน์  พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ยืดหยุ่น จำนวน 27  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 8   8/9

การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

     การเปลี่ยนทิศของความเร็ว   การขจัด  ความเร็วและความเร่งเชิงมุม  กลศาสตร์เชิงมุม  ล้อจักรยาน   ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ิเชิงเส้นและเชิงมุม   ความเร่้งในแนวสัมผัส   โมเมนต์ความเฉื่อย จำนวน 53  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่ 9   9/9

สมดุลและจุดศูนย์ถ่วง

    สมดุลสถิต  จุดศูนย์ถ่วง   จุดศูนย์กลางมวล  สภาพยืดหยุ่น   ความเค้น และความเครียด จำนวน 24  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

คลื่น

     คลื่นกล   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  สมบัติของคลื่น  การสะท้อน  การหักเห   การแทรกสอด   และการเลี้ยวเบน   ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์  คลื่นกระแทก  ระบบวิทยุ  ของ อ.กวิน เชื่อมกลาง  จำนวน 56  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

กัมมันตภาพรังสี  และพลังงานนิวเคลียร์

     นายเรนเก็น  นายเบคเคอเรล  นางมารี คูรี  ไอโซโทปเสถียร  ไอโซโทปกัมมันตรังสี  การสลายกัมมันตรังสี  การนำไปใช้ประโยชน์  เครื่องวัดรังสี  สัญลักษณ์สากลของรังสี  ของ อ.กวิน เชื่อมกลาง  จำนวน 77  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

     ก๊าซอุดมคติ   กฎของชาร์ล และบอยล์   อุณหภูมิต่ำสุดบนผิวโลก  เลเซอร์คูลลิ่ง  การแจกแจงอัตราเร็วของโมเลกุล  จำนวน 27  แผ่น    powerpoint

อุณหพลศาสตร์

    สมดุลความร้อน   งานของก๊าซ  กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์   กระบวนการความดันคงที่  และความร้อนคงที่   การขยายตัวอิสระ   เครื่องยนต์ความร้อน   กลจักรไอน้ำ   เครื่องยนต์คาร์โนต์      จำนวน 89  แผ่น    powerpoint

 

ปรากฎการณ์ขนส่ง

     การฟุ้งของโมเลกุล   การนำความร้อน   ความหนืด  การไหลในสถานะคงตัว  ระยะทางเสรีเฉลี่ย     จำนวน 49  แผ่น    powerpoint

 

กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

     เครื่องยนต์ความร้อน  กลจักรความร้อนแบบย้อนกลับได้   เครื่องจักรที่ทำงานตลอดกาล   การย้อนกลับไม่ได้  การใช้หลักการของ  PMM2      จำนวน 33 แผ่น    powerpoint

 

ประจุ  แรง และสนามไฟฟ้า

     รงคูลอมบ์  กฎของคูลอมบ์  ตัวอย่าง สนามไฟฟ้า  สนามไฟฟ้ารวมของจุดประจุ  กฎของเกาส์  ฟลักซ์ไฟฟ้า  ผิวของเกาส์เซียน  การใช้กฎของเกาส์เพื่อหาสนามไฟฟ้า  ของ อาทิตย์ ลภิรัตนากูล     จำนวน 49 แผ่น    powerpoint

 

วงจรไฟฟ้า

   แรงเคลื่อนไฟฟ้า  ความนำไฟฟ้า  และความต้านทาน  การต่อตัวต้านทานแบบขนานและอนุกรม  กฏของเคอร์ชอฟฟ์  ความจุไฟฟ้า  ตัวเก็บประจุไฟฟ้า  สนามไฟฟ้าของแผ่นตัวนำ  การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า   จำนวน 56 แผ่น    powerpoint

 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา

    กฎของฟาราเดย์  ขดลวดโซลินอยด์ กฎของเลนส์   การหมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับและตรง    การหมุนจานโลหะตัดกับสนามแม่เหล็ก  การเหนี่ยวนำตัวเอง  การเหนี่ยวนำร่วม  การแกว่งกวัดทางไฟฟ้า     จำนวน 32 แผ่น    powerpoint

 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน

    ผู้ค้นพบนิวตรอน  พลังงานยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส   ไอโซโทป  กัมมัตภาพรังสี   ผู้ที่บังเอิญค้นพบรังสีของยูเรเนียมจากฟิล์มถ่ายรูป   จำนวน 35 แผ่น    powerpoint

 

วัสดุศาสตร์ของ  Mahasarakham University

คุณสมบัติและการทดสอบ

     คุณสมบัติทางเคมี  ฟิสิกส์  ทางกล  ความแข็งแรง   Hardness    Ductility   Malleability    การทดสอบแรงดึง   ความเค้นและความเครียดตั้งฉาก  การหารอยร้าวด้วยคลื่นความถี่สูง   จำนวน 45  แผ่น    powerpoint

การกัดกร่อน

     ปฏิกิริยาเคมี  การกัดกร่อนแบบสม่ำเสมอ  ทั่วผิวหน้า  การไหลของกระแสไฟฟ้า   การกัดกร่อนแบบจุด   ตามขอบเกรน  ความเค้น  โลหะวิทยา  การอัดขึ้นรูป   การผลิตโลหะผง  การซินเตอร์  และการอัดร้อน  จำนวน 45  แผ่น    powerpoint

 

พลาสติก

     นิยามของพลาสติก  ปฏิกิริยาเคมี  ข้อดีและข้อเสียของพลาสติก  ผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียม  ชนิดของพลาสติก  โพลีเอทิลีน  Polyester   การเป่าและการฉีดพลาสติก  ยางธรรมชาติและยางเทียม   จำนวน 63  แผ่น    powerpoint

 

การผลิตปูนซีเมนต์

     นิยามของปูนซีเมนต์  ประวัติปูนซีเมนต์ยุคก่อนพุทธกาลจนถึง ปี พ.ศ. 2360    ปูนขาว  ปูนซีเมนต์ไทย  กรรมวิธีการผลิต  การผลิตแบบแห้ง  การทำเหมือง   เตรียมวัตถุดิบ  การเผาปูนเม็ด  การบรรจุและการเก็บรักษาปูน  จำนวน 84  แผ่น    powerpoint

 

เซรามิกส์

     นิยามของเซรามิกส์  คุณสมบัติทั่วไป   เครื่องปั้นดินเผา  เซรามิกส์ดั้งเดิมและก้าวหน้า   Bone china   อลูมิเนียมไนไตรด์  คุณสมบัติของดินขาว  หินฟันม้า  หินเหล็กไฟ   เขี้ยวหนุมาน  การอัดร้อน  การอบแห้ง  จำนวน 90  แผ่น    powerpoint

 

ไม้

     วัสดุอินทรีย์  โครงสร้างไม้  เปลือกกระพี้   ไม้เนื้ออ่อนและเนื้อแข็ง   ความถ่วงจำเพาะ  วิธีการเลื่อย  กรอบไม้     จำนวน 18 แผ่น    powerpoint

 

หนัง

     วัสดุอินทรีย์  หนังแห้ง  หนังเีืทียม  การเตรียมหนัง การฟอกและการทำหนังขั้นสำเร็จ   จำนวน แผ่น    powerpoint

 

แก้ว

     โซดาแอซ  แก้วธรรมชาิติ  ขวดสีชา  องค์ประกอบทางเคมีของแก้ว  การผลิตแก้ว  บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ  ความเครียดในแก้ว   จำนวน 45  แผ่น    powerpoint

 

สิ่งทอ

     บทนำ  เส้นใย  สิ่งทอเฉพาะทาง  สิ่งทอทั่วไป  การใช้งาน  เส้นใยธรรมชาติ  รูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใย  การเรียงตัวของโมเลกุล  ผัาถัก  จำนวน 37  แผ่น    powerpoint

 

วัสดุเชื้อเพลิง

     บทนำ  เชื้อเพลิงก๊าซ  เชื้อเพลิงเหลว  วัสดุหล่อลื่น  ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น  ป้องกันการเกิดสนิม  สถาบันปิโตรเลียม  น้ำมันเกียร์  เครื่องยนต์ดีเซล  ดัชนีความหนืด   จำนวน 27  แผ่น    powerpoint

 

เซรามิก (ceramics)

     วัสดุอนินทรีย์ เซรามิกดั้งเดิม  โครงสร้างผลึก  Cesium chloride   เกลือ   calcium  fluorie   แก้ว  องค์ประกอลของแก้ว   การบวนการผลิตกระจก    จำนวน 32  แผ่น    powerpoint

 

Fe-C  เฟสไดอะแกรม

     การเปลี่ยนโครงสร้างของเหล็กบริสุทธ์ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนจาก  25  องศาเซลเซียสถึง  1538  องศาเซลเซียส  เฟสไดอะแกรมของ  Fe-Fe3C  โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า  การเกิดขึ้นของ  Pearlite   เหล็ก  Hypo  และ  Hypereutectoid     จำนวน 22  แผ่น    powerpoint

 

เฟสไดอะแกรมและโครงสร้างทางจุลภาค

     ความหมายของ  Binary  และ  Tertiary  alloy   ตัวอย่างการละลาย  ส่วนประกอบของ alloy  แผนภาพสมดุล  กฎของ Gibb   เฟสไดอะแกรมของน้ำ   สารละลายของแข็ง     จำนวน 62  แผ่น    powerpoint

 

  

หน้าที่    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป    สารบัญ

  

  

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน