ฟิสิกส์ PHYS0101

รายละเอียดของวิชา

ชื่อวิชา

:   ฟิสิกส์
รหัสวิชา :   PHYS0101
จำนวนหน่วยกิต :   3 หน่วยกิต
รายวิชาระดับ :   ปริญญาตรี
สถานะภาพของรายวิชา :   วิชาบังคับ
รายวิชาของหลักสูตร :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ประมวลการสอน :  [กดที่นี่]
     
อาจารย์ผู้สอน

ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ
Sompong Liangrocapart, Ph.D.

B.Sc. (Applied Physics), KMITL
Ph.D. (University of Surrey), UK

Email: mailto://sompong@mut.ac.th
(รายละเอียด >>)

   
เอกสารประกอบการสอน
กลศาสตร์
1. หน่วย การวัด และเวกเตอร์ [ชีต] [แผ่นใส]
2. การเคลื่อนที่ของวัตถุ
     * การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น [ชีต] [แผ่นใส]
     * การเคลื่อนที่แบบไม่เชิงเส้น [แผ่นใส]
3. แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน [แผ่นใส]
4. งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน [แผ่นใส]
5. กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม [แผ่นใส]
6. การเคลื่อนที่แนววงกลมและแบบหมุน
7. การเคลื่อนที่แบบคลื่น [แผ่นใส]
ไฟฟ้า-แม่เหล็ก
 ไฟฟ้าสถิต และแรงทางไฟฟ้า [แผ่นใส 1] [แผ่นใส 2]
 สนามไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า [แผ่นใส]
 กระแสไฟฟ้า [แผ่นใส]
 แรงแม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก [แผ่นใส]
 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [แผ่นใส]
 
แสง
แสงเชิงเรขาคณิตและกายภาพ [แผ่นใส]
 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต


การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ   12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์


การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ     

3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ   4. คุณสมบัติทางกลของวัสดุ    5. การค้นพบอิเล็กตรอน 

6. พันธะเคมี    7. ระบบผลึก   8. การเติบโตของผลึก 

 9. เครื่องตรวจหาโลหะ  10. รังสีเอกซ์    11.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

12. เฟสไดอะแกรม  13. การกัดกร่อน  14. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

15. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

17. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์    18. การผลิตเหล็ก


กลศาสตร์เวกเตอร์

1.  โจทย์เรื่องการดลและโมเมนตัม     2. วีดีโอสอนการเคลื่อนที่   

3. กฎของจักรวาล     4. แรง  กำลัง  ทอร์ก งาน และพลังงาน 

 


 กลับหน้าสารบัญ

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

แผ่นใสการเรียนการสอน