ลักษณะข้อสอบฟิสิกส์ 2

ข้อสอบแบบปรนัย  36  ข้อ  แบบอัตนัย  6  ข้อ  ข้อละ  2  คะแนน  ข้อละ  10  คะแนน  เก็บคะแนน  30 เปอร์เซนต์

ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์    สนามไฟฟ้า   กฎของเกาส์   ออก ปรนัย  6 ข้อ  อัตนัย  1 ข้อ

ศักย์ไฟฟ้าและกฎของโอห์ม   ออกปรนัย  6 ข้อ  อัตนัยออกศักย์ไฟฟ้า  1  ข้อ

ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กตริก  ปรนัย  6 ข้อ  อัตนัยออกศักย์ไฟฟ้า  1 ข้อ

กำลังและพลังงานไฟฟ้า   ปรนัย  6 ข้อ  อัตนัย  1 ข้อ

วงจรไฟฟ้าและการวิเคราะห์  ปรนัย  6   ข้อ  อัตนัย  1   ข้อ

วงจร RC  กับแหล่งจ่ายไฟตรง  ปรนัย  6  ข้อ  อัตนัย  1 ข้อ

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

 thai java 43   พันธ์ทิพย์ BBC tecnology ห้องสมุดวิทยพัฒน สนุกดอดคอม
หรรษาดอทคอม เอกภพกับแกแลกซี่ mahalai.com มหาวิทยาลัย ห้องสมุดแพทย์ ศาลาหัวเราะ
พระไตรปิฎก ผลสอบเอนทรานซ์44 java powered viboon.com ThaiMednet.com ไทยคลีนิค
super scientist เสียงไดโนเสาร์  ภูมิปัญญาไทย สมาคมดาราศาสตร ฟิสิกส์สาร สารานุกรมฟิสิกส
นักวิทยาศาสตร สารบัญธรรม thaiware โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ๊วารสาร Update น้ำตาลซายน์
วิทยาศาสตร์รายวัน สสวท สวทช สำรวจระบบสุริยะ NECTEC MTEC
BIOTEC กระทรวงวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยฯและเทคโนฯแห่งประเทศไทย School Net ONEC
vidyasart.com  อนิจจัง..... เรียน static engineering มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาศาสตร์น่ารู้
ภาษาไทยบนเวบ  windrivers.com HowStuffWorks.com How Things Work  Scientific American
New Scientist  doscience.com  องค์การอวกาศนาซา บ้านความรู้  ฟิสิกส์มหิดล สามัคคีสาร
science center  วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับครูและนักเรียน โฮมเพจนายต๋อง  108  สิ่งประดิษฐ์ของโลก