คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกของบทความคลิกไปหน้าถัดไป


Edison tin foil phonograph 1877

top of article on tinfoil phonograph
from Scientific American, Dec. 22, 1877

tinfoil phonograph
from Scientific American, Dec. 22, 1877

1877 tin foil phonograph on display in glass case at Edison NHS

1877 tin foil phonograph on display in glass case at Edison NHS

Sketch of Original Phonograph; November 29, 1877
29.001/55 from Edison NHS

Original Tin-foil Phonograph; West Orange, NJ
29.110/13 from Edison NHS

Original Tin-foil Phonograph; Paris, France
29.110/16 from Edison NHS

1879 tin foil phonograph
from Smithsonian NMAH

 

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต