กระบวนการทางความร้อนของก๊าซ

Isobaric process หมายถึงขบวนการเปลี่ยนแปลงที่ความดันคงที่ อุณหภูมิและปริมาตรจะเปลี่ยนไป

Isochoric process หมายถึงขบวนการเปลี่ยนแปลงที่ปริมาตรคงที่ อุณหภูมิและความดันจะเปลี่ยนไป

Isothermal process หมายถึงขบวนการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิคงที่ ความดันิและปริมาตรจะเปลี่ยนไป

initial state หมายถึงสภาวะเริ่มต้น

final state  หมายถึงสภาวะสุดท้าย

อย่าลืม แต่ละสภาวะป้อนเพียงค่าเดียวเท่านั้น เพราะเมื่อตัวหนึ่งคงที่ เมื่อกำหนดอีก 1 ตัว อีกตัวจะเปลี่ยนให้เองเมื่อ กดปุ่ม initail state

 


คุณสมบัติแก๊สขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจฟิสิกส์...ครับ

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง