เปลของนิวตัน

This applet simulates a well known experiment which demonstrates the conservation of momentum and energy.


 

Physics
สารบัญ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง