การยืดของเวลา

ยานอวกาศวิ่งส่งผู้โดยสารระหว่างดาวเคราะห์ เป็นระยะทาง 5 ชั่วโมงแสง  ยกตัวอย่างเช่น  จากโลกถึงดาวพลูโต  ในห้องทดลองนี้ท่านสามารถควบคุมความเร็วได้จากปุ่มด้านบน  ให้ท่านสังเกตเวลาบนยานอวกาศ กับนาฬิกา เรือน  เรือนหนึ่งอยู่บนโลก  และอีกเรือนหนึ่งอยู่บนดาวพลูโต

สูตร

Formula

t' ... ช่วงเวลาจริงระหว่างเหตุการณ์ทั้งสอง  วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่นิ่งเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
t  ... ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ทั้งสอง  วัดโดยผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
v  ... ความเร็วของยานอวกาศ
c  ...ความเร็วของแสง

ข้อสังเกต

  1. เพื่อให้ง่ายขึ้น  เรากำหนดให้โลกและพลูโต ไม่เคลื่อนที่ หรือหมุนรอบตัวเอง
  2. สมมติให้ระยะห่างระหว่างโลกและพลูโตสั้นลง  จนผู้สังเกตสามารถเห็นได้ตลอดเส้นทาง

ตอบคำถามต่อไปนี้

1. กดปุ่ม Start  สังเกตนาฬิกาบนยานอวกาศ กับโลก ว่าต่างกันอย่างไร จงอธิบาย ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2.  เพิ่มและลดความเร็วยานอวกาศ  จงอธิบายความแตกต่างของเวลาระหว่างยานอวกาศ และ เวลาบนดาวพลูโต ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

คลิกอ่านทฤษฎีเพิ่มเติม เอกสาร PDF


 

Physics
สารบัญ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง