การทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก

   

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง