สเปกตรัมที่มองเห็นได้

            แสงเป็นคลื่นของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า  " แสงสีขาว"       เป็นส่วนผสมชองแสงสีต่างๆ  แต่ละแสงสีมีความถี่และความยาวคลื่นเฉพาะ  ตัวสีเหล่านี้รวมตัวเป็นสเปกตรัมที่มองเห็นได้  ตาและสมองของเรารับรู้สิ่งต่างๆ  จากความแตกต่างของความยาวคลื่นของสีที่เรามองเห็นได้

            แสงสีที่ปล่อยออกมา

            ลำแสงขาวที่ถูกหักเหขณะที่มันผ่านเข้าและออกจากปริซึม  ปริซึมหักเหแสงที่มีความยาวคลื่นต่างๆกันด้วยปริมาณต่างกัน  แล้วปล่อยให้ลำแสงขาวออกมาเป็นสเปกตรัมที่มองเห็นได้

            แสงสี  และความร้อน

           อะตอมของวัตถุร้อนจะให้รังสีอินฟราเรด  และแสงสีแดงบางส่วนออกมา  ขณะทีวัตถุร้อนขึ้น  อะตอมของวัตถุจะให้แสงสีที่มีความยาวคลื่นสั้นลง  ได้แก่  แสงสีส้มแล้วเป็นแสงสีเหลือง  วัตถุที่ร้อนมากจะให้แสงสีทั้งสเปกตรัมทำให้เห็นเป็นแสงสีขาว

            สีดิฟแฟรกชั่น

            พลังงานคลื่นทุกรูปจะ  "ดิฟแฟรก"  หรือกระจายออกจาเมื่อผ่านช่องว่าง   หรือรอบๆวัตถุ  แผ่นดิฟแฟรกชันเกรตติ้ง  เป็นแผ่นแก้วที่สลักเป็นช่องแคบๆ  รังสีแสงจะกระจายออก  ขณะที่ผ่านช่องแคบนั้นและมีสอดแทรกระหว่างรังสีโค้งเหล่านั้นเกิดเป็นทางของสีต่างๆกัน

            สีท้องฟ้า

            ท้องฟ้าสีฟ้า

            ดวงอาทิตย์ให้แสงสีขาวบริสุทธิ์  ซึ่งจะกระเจิงโดยโมเลกุลของอากาศ  ขณะที่ส่องเข้ามาในบรรยากาศของโลก  แสงสีฟ้าจะกระเจิงได้ดีกว่าแสงสีอื่น จึงทำให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

 

            ท้องฟ้าสีแดง

            เมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้า  แสงสีฟ้าทางปลายอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมจะกระเจิง  เราจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสีแดง-ส้ม  เพราะแสงสีจากปลายสเปกตรัมด้านนี้ผ่านมายังตาเรา  แต่แสงสีฟ้าหายไป

            รุ้งปฐมภูมิ

            จะเห็นรุ้งในขณะทีฝนตก  เมื่อดวงอาทิตย์  อยู่ช้างหลังเรา  รังสีแสงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำฝน  ในท้องฟ้า  หยดน้ำฝนนั้นคล้ายปริซึมเล็กๆ  แสงขาวจะหักเหเป็นสเปกตรัมภายในหยดน้ำฝน  และจะสะท้อนกลับออกมาสู่อากาศเป็นแนวโค้งสีต่างๆ

ความยาวคลื่นและความถี่ของแสง
ความยาวคลื่นและความถี่ของแสงสีแตกต่างกันตามพลังงานที่สีแสงนั้นมีอยู่  เช่นแสงสีแดงมีพลังงานน้อยกว่าแสงสีม่วง
แสงสี ความยาวคลื่น ความถี่
ม่วง 3.9-4.5x10-7 6.7-7.7x1014
น้ำเงิน 4.5-4.9x10-7 6.1-6.7x1014
เชียว 4.9-5.8x10-7 5.3-6.1x1014
เหลือง 5.8-6.0x10-7 5.1-5.3x1014
ส้ม 6.0-6.2x10-7 4.8-5.1x1014
แดง 6.2-7.7x10-7 3.9-4.8x1014

            การผสมสี

            สีทา  สีย้อม  หมึก  และวัตถุสีต่างๆ  มีสีเฉพาะตัว  เพราะสีดังกล่าวดูดกลืน ความยาวคลื่นของแสงบางชนิด  แต่สะท้อนแสงสีอื่น  ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการลบสีออกจากกันเหลือเป็นสีอื่น  ในกระบวนการเติมสี  ผลิตสีที่ต้องการได้โดยการผสมสีต่างๆ  แต่ละกระบวนการมีสีบริสุทธิ์  "ปฐมภูมิ"  สามสีซึ่งไม่สามารถผสมจากสีอื่นๆได้

            กระบวนการเติมสี

            สีแดง   เขียว   และน้ำเงิน  เป็นสีเติมปฐมภูมิ  การผสมผสานสีนี้เข้าด้วยกันจะให้แสงสีขาว  เมื่อผสมสีปฐมภูมิสองสีเข้าด้วยกัน    ตาเราจะเห็นการผสมสีซึ่งสมองจะแปลความหมายเป็นสีเดียว  เรียกว่า  สีทุติยภูมิ  ซึ่งได้แก่  สีเหลือง  ไซแอน  และมาเจนตา

            แผ่นกรองสี

            แผ่นกรองสีจะดูดกลืนสีบางชนิด  แต่ปล่อยให้สีอื่นผ่านได้   เมื่อวางแผ่นกรองสีน้ำเงินบนไฟฉายจะให้แสงสีน้ำเงิน  แผ่นกรองสีจะดูดกลืนแสงสีเขียวและแดงของสเปกตรัม  และยอมให้แสงสีน้ำเงินผ่าน  รองเท้าคู่นี้จึงเห็นสีต่างไปเมื่อดูผ่านแสงสีน้ำเงิน

          

         กระบวนการลบสี

            สีปฐมภูมิได้แก่ สีมาเจนตา  ไซแอน  และเหลือง  หมึกสีเหลืองดูดกลืน  (หรือลบ)  แสงสีน้ำเงินจากแสงสีขาว  มันสะท้อนแสงสีแดง  และเขียว  ซึ่งสมองเราแปลความหมายเป็นสีเหลือง  แดง เขียว และน้ำเงิน  เป็นสีลบทุติยภูมิ  สีเหลืองผสมกับสีไซแอนดูดกลืนทั้งแสงสีน้ำเงินและสีแดง  เหลือแต่สีเขียวไว้

 

            การพิมพ์สี่สี

            การพิมพ์สีจะพิมพ์ภายในสีเหลือง มาเจนตา  และไซแอน  เมื่อพิมพ์บนสีแต่ละสี  สีทั้งสามนี้จะทำให้ได้สีของภาพเดิม  ภาพถูกพิมพ์ทับในสีดำ  เพื่อให้ดูภาพคมขึ้น  แผ่นภาพแต่ละสีจะแยกกัน

การทดลองเสมือนจริงกับการผสมสีแบบกระบวนการลบสี  กดที่ปุ่มเพื่อเข้าสู่การทดลอง

การทดลองเสมือนจริงกับการผสมสีแบบกระบวนการเติมสีกดที่ปุ่มเพื่อเข้าสู่การทดลอง


ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง