การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


การผสมสารสี

นักศึกษาสามารถปรับความสว่างของสารสีเหลือง   น้ำเงินเขียว   และแดงม่วง  ให้ทดลองลากแผ่นสารสีไปผสมกัน

ใบบันทึกผลการทดลอง

สารสีน้ำเงินเขียวผสมกับสารสีแดงม่วง ได้สี  ____________

สารสีแดงม่วงผสมกับสารสีเหลือง ได้สี  ____________

สารสีเหลืองผสมกับสารสีน้ำเงินเข้ม ได้สี  ____________

 


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง