tape.gif (14057 bytes)

การวัด

beaker.gif (3349 bytes)

ruler_cm.gif (943 bytes)

 

ถ้าสนใจข้อมูลการวัด  คลิกเข้าไปที่  ที่มาของการวัด    หรือ  คลิก ตารางแปลงหน่วย   หรือสนใจระบบ  SI  ให้ คลิกคิดแบบเมตริก   คลิกกลับเข้าสู่หน้าหลัก

ruler_cm.gif (943 bytes)

 

Previously Asked Questions

Q:   ในระบบ SI มวล (1 kg)  กับแรง  (1 N  =  1 kg xm/s2  )   แยกออกได้อย่างชัดเจน   แต่ในระบบอังกฤษ  มวลและน้ำหนักใช้เป็นปอนด์แบบเดียวกัน  ถ้าสูตรของนิวตันเขียนได้ว่า  F =  ma  ความหมายของ  1  N ในระบบ SI   =  1 kg x  m/s2   ส่วนในหน่วยอังกฤษ  1 lb  =   1 lb x  1  แสดงว่า  a  =  1  ไม่มีหน่วย  มันน่าที่จะผิดพลาด  ช่วยตอบผมหน่อยว่า  ผมทำอะไรผิดเกี่ยวกับหน่วย ปอนด์

A:  ปอนด์เป็นหน่วยที่คนอังกฤษใช้ในการวัดน้ำหนักของวัตถุ   ซึ่งมาจากภาษาโรมันว่า "libra pondo" แปลว่า น้ำหนัก  สมัยก่อนหน่วยปอนด์มีอยู่หลายมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน Troy  กับ  Saxon   สองมาตรฐานนี้ไม่เท่ากัน กล่าวคือ  หน่วย  Troy มากกว่า  Saxon  อยู่  6.25 %   เหตุผลเป็นเพราะ ช่วงนั้น  ผู้มีอำนาจเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มขึ้น    จึงกำหนดปอนด์ให้มากขึ้น    ปัจจุบันทั่วโลกนิยมใช้ระบบเมตริก  จึงนิยามให้ 1 ปอนด์เป็นค่าคงที่ มีขนาดเท่ากับ  453.59237  กรัม

     หน่วยปอนด์เป็นหน่วยโบราณ  มีมาก่อนนักฟิสิกส์สำคัญของโลก  คือ กาลิเลโอ (1564-1662)    เซอร์ไอแซคนิวตัน  (1642-1727)   และโจฮาน เคปเลอร์  (1571-1630)   หลังจากที่มีการกำหนดสนามแรงโน้มถ่วงขึ้น หน่วยของมวลกับแรงจึงแยกออกจากกัน  เป็นผลให้  หน่วย ปอนด์   ถูกเรียกเป็นสองแบบ  แบบแรกเรียกว่า ปอนด์มวล  (lbmass)  และแบบที่สองคือ  ปอนด์แรง  (lbforce)

      ปอนด์แรง  ได้มาจาก  มวลขนาด 1 ปอนด์คูณกับความเร่งโน้มถ่วงของโลก  ดังสมการ

a = Fnet / m      หรือ    Fnet = m a

1  ปอนด์มวล  =   lbm   ความเร่งของโลกเขียนเป็นหน่วยอังกฤษได้ คือ  32.2  ft/sec2   เพราะฉะนั้น   1  ปอนด์แรง  =   32.2  lbm  x  ft/sec2   ( 1  lbf  =   32.2  lbm.ft/sec2  ) 

ในระบบ  SI   :  1 lbm  คือ  0.45  กิโลกรัม    และความเร่งของโลก  g  =  9.81  m/s2   ฉะนั้น  1 lbf   =  1 lbm  x   9.8   m/s2    =   (0.45  kg  x  9.8 m/s2 )   =   4.41  N

(หน่วย นิวตัน  ใช้สัญลักษณ์เป็น  "N"    ในระบบ  SI :  1 N   =   1 kg . m/s2


Q:      หน่วยคืออะไร?

A:     หน่วยเป็นตัวบอกปริมาณทางฟิสิกส์

ยกตัวอย่าง: 1  เมตร คือ  1  หน่วยของความยาว   เช่นเดียวกับ  1  มิลลิเมตรคือ   10-3  หน่วยของความยาวเป็นต้น

Q:      มาตรฐานคืออะไร?

A:    สิ่งที่ถือเป็นหลักสำหรับเปรียบเทียบ

ยกตัวอย่าง: 1  เมตรเป็นมาตรฐานความยาวในระบบ  SI   เมื่อเราพูดถึงหน่วยกิโลเมตร  เซนติเมตร  หมายความว่า  เรากำลังเปรียบเทียบกับหน่วยเมตร

Q:     การแปลงหน่วยคืออะไร?

A:     คือการเปลี่ยนจากหน่วยมาตรฐานหนึ่งไปเป็นอีกมาตรฐานหนึ่ง

Example:  ตัวเปลี่ยนหน่วยจากฟุตไปเป็นเมตรคือ  equ1.gif (1095 bytes).    ดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยน  12  ฟุตไปเป็นเมตร  ให้คูณ  12  ฟุตด้วยตัวเปลี่ยนหน่วยดังนี้

 equ1.gif (1095 bytes)

คลิกหน้าตารางแปลงหน่วย

[Top] [Previously Asked Questions] [References]

ruler_cm.gif (943 bytes)

 

References

คำอุปสรรค (Prefixes)

ตัวพหุคูณ คำอุปสรรค สัญลักษณ์
1024 yotta- Y
1021 zetta- Z
1018 exa- E
1015 peta- P
1012 tera- T
109 giga- G
106 mega- M
103 kilo- k
102 hecto- h
101 deka- da
ตัวพหุคูณ คำอุปสรรค สัญลักษณ์
10-24 yocto- y
10-21 zepto- z
10-18 atto- a
10-15 femto- f
10-12 pico- p
10-9 nano- n
10-6 micro- µ
10-3 milli- m
10-2 centi- c
10-1 deci d

 

ชื่อและสัญลักษณ์ของหน่วยฐาน

ปริมาณ หน่วย สัญลักษณ์ นิยาม
ความยาว เมตร m เมตรคือ  ระยะทางที่แสงเดินทางในสูญญากาศเป็นเวลา  1/299,792,452  วินาที
มวล กิโลกรัม kg

มาตรฐานมวล 1 กิโลกรัมตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส

เวลา วินาที s 1  วินาทีคือ  การสั่นสะเทือนของอะตอมซีเซียม  133  เป็นจำนวน  9,192,631,770  ครั้ง
กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ A 1 แอมแปร์  คือ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในเส้นลวดคู่ขนาน 2  เส้นที่ยาวอนันต์  วางห่างกัน  1  เมตร  และทำให้เกิดแรงระหว่างเส้นลวด  2  x 10-7  นิวตัน
อุณหภูมิ เคลวิน K 1  เคลวินคือ   1/273.16   ของอุณหภูมิจุดไตรภาคของน้ำ
ปริมาณของสาร โมล mol 1  โมลคือ   เนื้อสารซึ่งเทียบเท่ากับ  0.012  กิโลกรัมของคาร์บอน 12
ความเข้มของการส่องสว่าง แคนเดลา cd เป็นปริมาณความเข้มการส่องสว่าง  ของแหล่งกำเนิดแสงอาพันธ์ที่ความถี่  540 x 1012  เฮิรตซ์  ความเข้ม  1/683   watt/steradian

 

หน่วยอนุพัทธ์ (Derived SI Units)

ปริมาณ

หน่วยอนุพัทธ์

ชื่อ แสดงเป็นหน่วยอื่น แสดงเป็นหน่วยอื่น
มุม radian (a) rad   m·m-1 = 1 (b)
solid angle steradian (a) sr (c)   m2·m-2 = 1 (b)
ความถี่ hertz Hz   s-1
แรง newton N J/m m·kg·s-2
ความดัน ความเค้น pascal Pa N/m2 m-1·kg·s-2
พลังงาน,งาน, ปริมาณความร้อน joule J N·m m2·kg·s-2
กำลัง, radiant flux watt W J/s m2·kg·s-3
ประจุไฟฟ้า coulomb C   s·A
ความต่างศักย์ไฟฟ้า volt V W/A m2·kg·s-3·A-1 = J/(A·s)
ความจุไฟฟ้า farad F C/V m-2·kg-1·s4·A2
ความต้านทานไฟฟ้า ohm W V/A m2·kg·s-3·A-2
ความนำไฟฟ้า siemens S A/V m-2·kg-1·s3·A2 = 1/W
ฟลักซ์แม่เหล็ก weber Wb V·s m2· kg·s-2·A-1
สนามแม่เหล็ก tesla T Wb/m2 kg·s-2·A-1
ค่าความเหนี่ยวนำ henry H Wb/A m2· kg·s-2·A-2
อุณหภูมิเซลเซียส degree Celsius(d) °C   K - 273.15
luminous flux lumen lm cd·sr (c) m2·m-2·cd = cd
illuminance lux lx lm/m2 m2·m-4·cd = m-2·cd
activity (referred to a radionuclide) becquerel Bq   s-1
absorbed dose, specific energy (imparted), kerma gray Gy J/kg m2·s-2
dose equivalent, ambient dose equivalent, directional dose equivalent, personal dose equivalent, organ equivalent dose sievert Sv J/kg m2·s-2
(a) The radian and steradian may be used with advantage in expressions for derived units to distinguish between quantities of different nature but the same dimension.
(b) In practice, the symbols rad and sr are used where appropriate, but the derived unit "1" is generally omitted.
(c) In photometry, the name steradian and the symbol sr are usually retained in expressions for units.
(d) This unit may be used in combination with SI prefixes, e.g. millidegree Celsius, m°C.

[Top] [Previously Asked Questions] [References]

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่

  1. การวัด

  2. ที่มาของการวัด

  3. คิดเป็นเมตริก

  4. ตารางแปลงหน่วย


 

การวัด

กฎของนิวตัน

พลังงานศักย์

การหมุน

ความยืดหยุ่น

เวกเตอร์

แรง

โมเมนตัมเชิงเส้น

โมเมนตัมเชิงมุม

การเคลื่อนที่แบบคาบ

การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ

สนามของแรงโน้มถ่วง

การชน

ทอร์ค

คลื่น

การเคลื่อนที่สองและสามมิติ

งานและพลังงานจลน์

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

สมดุล

เสียง

 


Tutor/Instructor: Irina Nelson, Ph.D. )


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง