E-Learning
แม่เหล็ก-ไฟฟ้า (Magnetic field and Magnetic force)
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์การเรียนรู้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

- นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของแม่เหล็ก และประโยชน์ของแม่เหล็กได้

- นักเรียนสามารถบอกทิศการเดินทางของเส้นแรงแม่เหล็กได้

- นักเรียนสามารถบอกตำแหน่งของจุดสะเทินได้

- นักเรียนสามารถคำนวณหาปริมาณต่างๆได้เมื่อโจทย์กำหนดสถานการณ์ที่แตกต่างกันมาให้

- นักเรียนสามารถคำนวณหาปริมาณต่างๆได้เมื่อมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในบริเวณสนามแม่เหล็ก

 

 

 

จัดทำโดย ม.ภูติ ภูติเกียรติขจร โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์