ไมโครมิเตอร์  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


วิธีการทดลอง

ใช้คีย์บอร์ดควบคุม

        ถ้าคีย์บอร์ดไม่ตอบสนองให้คลิกเมาส์ลงบนแอพเพล็ต และทดลองซ้ำอีกครั้ง

อื่นๆ

        ความละเอียดของจอมอนิเตอร์ทั่วไปอยู่ที่  72  จุดต่อนิ้ว  สมมติว่า   นิ้ว  =   2.54  เซนติเมตร   ประมาณได้ว่า   1   cm   อยู่ที่  28  จุด  ฉะนั้นถ้าจะให้ไมโครมิเตอร์เลื่อนไปตามสเกลจริง  ขนาดของไมโครมิเตอร์เล็กเกินไป  มองแทบไม่เห็น    รูปที่เขียนขึ้นใช้ในการทดลองจึงมีขนาดใหญ่เกินกว่าของจริง 

ทฤษฎีไมโครมิเตอร์

หน้าก่อน       หน้าถัดไป

1.  ไมโครมิเตอร์

2.  ทฤษฎีไมโครมิเตอร์

3.  วิธีการใช้ไมโครมิเตอร์

4. ลำดับขั้นการอ่านค่าการวัด

5. ห้องทดลองการวัดไมโครมิเตอร์


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง