การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่

จากการจัดกลุ่มสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของ 20 ธาตุแรก จัดกลุ่มของ 20 ธาตุแรกเรียงลำดับมวลอะตอมจากน้อยไปหามากได้ดังนี้

H

He

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

K

Ar

Ca

รูปที่ 5.9 การจัดกลุ่ม 20 ธาตุแรกเรียงตามมวลอะตอม

การจัดเรียงกลุ่มธาตุตามมวลอะตอม ทำให้ Ar ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ He และ Ne ซึ่งทั้ง He , Ne และ Ar เป็นก๊าซเฉื่อย ควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้เหมาะสมจึงสลับที่ Ar ให้อยู่ตรงกับ Ne และ ถ้าจัดให้โลหะอยู่ทางซ้าย อโลหะอยู่ทางขวาและเรียงลำดับมวลอะตอม จะได้ลักษณะการจัดกลุ่มของ 20 ธาตุแรกอีกแบบหนึ่งดังนี้

I

II

III

IV

V

VI

H

He

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

รูปที่ 5.10 การจัดธาตุ 20 ธาตุแรก โดยให้โลหะอยู่ทางซ้าย อโลหะอยู่ทางขวา

เมื่อพิจารณาธาตุแต่ละกลุ่มที่อยู่ในแนวดิ่งเดียวกัน จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มมีลักษณะและสมบัติคล้ายกันมากทั้งในแง่ของสูตร สถานะและสมบัติกรดเบสเมื่อละลายน้ำ ดังเช่นกลุ่มของ Li , Na และ K โดยวิธีการจัดธาตุดังกล่าวนี้จึงสามารถแบ่งธาตุได้ออกเป็น 8 กลุ่ม หรือ 8 แนวดิ่ง

ธาตุที่อยู่ในช่องแนวนอนเดียวกันเรียกว่าอยู่ในคาบเดียวกัน และธาตุที่อยู่ในช่องแนวดิ่งเดียวกัน เรียกว่าอยู่ในหมู่เดียวกัน การจัดธาตุ 20 ธาตุแรกดังกล่าวจึงเรียกว่าตารางธาตุ

ข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งจากตารางธาตุคือธาตุในกลุ่มที่ I และ II หรือธาตุหมู่ I และ II แสดงสมบัติต่าง ๆ เป็นโลหะอย่างเห็นได้ชัด ส่วนธาตุในกลุ่มที่ V , VI , VII และ VIII แสดงสมบัติเป็นอโลหะ กลุ่มที่ III และ IV แสดงสมบัติทั้งโลหะและอโลหะเรียกว่า กึ่งโลหะ

.......................

สารบัญ

ตารางธาตุ

สมบัติของธาตุ ...

.สารประกอบคลอไรด์

สารประกอบออกไซด์ ..

. ก๊าซเฉื่อย . .

การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ ...

. .การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ .

.ตารางธาตุในปัจจุบัน

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับเข้าหน้าแรก ตารางธาตุ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง