รับสมัครอาจารย์  วุฒิปริญญาโททางฟิสิกส์ หรือสาขาใกล้เคียง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  5493123-24

บทความวิชาการจากภาควิชาฟิสิกส์

 

ภาพลูกเทนนิส กระทบกับไม้แรกเก็ต  จะสังเกตเห็นว่า ลูกเทนนิส ยุบตัวลง  และสปริงกลับในทิศทางตรงกันข้าม  เราสามารถใช้กฎการชนของโมเมนตัมอธิบายได้ทั้งหมด ภาพสุดท้ายน่าสนใจที่สุด ว่าด้านบนของลูกเทนนิสมีการสั่นสะเทือน ปูดขึ้นมา  คุณสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้หรือไม่       

ทางเข้าภาควิชาฟิสิกส์

ควบคุมการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการชีววิทยาอย่างใกล้ชิดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

บทความวิชาการจากภาควิชาชีววิทยา

อัตราการย่อยสลายและเชื้อราย่อยสลายซากใบโกงกางใบเล็กและใบแสมขาว บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

การศึกษาการย่อยสลายและประสิทธิภาพของน้ำย่อยจากเชื้อราที่แยกได้จากใบโกงกางใบเล็กและใบแสมขาว บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างธันวาคม2540 ถึง มกราคม2542 พบว่าจากใบไม้ตัวอย่าง 400 กรัม ใบแสมขาวบริเวณสวนป่าปลูกสามารถย่อยหมดภายใน 3 เดือน บริเวณป่าธรรมชาติย่อยหมดใน 5 -6 เดือน ใบโกงกางใบเล็กบริเวณสวนป่าปลูกและป่าธรรมชาติ ย่อยหมดใน6 เดือน เมื่อแยกเชื้อราจากซากใบไม้ทั้งสองชนิดพบเชื้อราทั้งหมด 49 ชนิด 19 สกุล และสกุลที่สำคัญ ได้แก่ สกุล Aspergillus, Trichoderma, Penicillium และ Fusarium เป็นต้น จากจำนวนเชื้อราทั้งหมด เป็นเชื้อราที่พบบนใบแสมขาว 36ชนิด บนใบโกงกางใบเล็ก 30 ชนิด โดยส่วนใหญ่จะพบจำนวนเชื้อราเป็นจำนวนมากในบริเวณพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำมากกว่าบริเวณด้านในห่างริมฝั่งแม่น้ำตามแนวtransect line และเมื่อนำเชื้อราไปทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสารที่เป็นองค์ประกอบของใบในห้องปฎิบัติการ พบว่าเชื้อรามีประสิทธิภาพในการย่อยจากมากที่สุดตามลำดับดังนี้คือสกุล Trichoderma, Aspergillus, Penicillium ที่มี อายุ 14-21 วันบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Corn Meal Agar และเชื้อราดังกล่าวสามารถย่อยสาร เซลลูโลส ไซเลน ลิกนิน ได้ดีที่ความเค็มของอาหาร 15 ppt นอกจากนี้พบว่าปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการย่อยสารองค์ประกอบของใบไม้ดังกล่าว คือ ความเค็มของอาหารเลี้ยงเชื้อ อายุเชื้อรา ชนิดของสารองค์ประกอบ พื้นที่ผิวของสารองค์ประกอบและ ชนิดเชื้อรา เป็นต้น   รายละเอียด

 

 

ท่านมาเยือนลำดับที่

ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2543

ต่อไป  17  กันยายน  2544

ท่านคิดว่า !
นักวิทยาศาสตร์ไทยคนใดเก่งที่สุด

ศจ. ดร. วิรุฬห์ สายคณิต
ศจ. ดร. คลุ้ม วัชรโรบล
ศจ. ดร. จรัส สุวรรณเวลา
ศจ. ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
ศจ. ดร. ประเวศ วะสี
ศจ. ดร. แถบ นิละนิธิ
ศจ. ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้


Current Results

(กดคลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูประวัติของท่าน)

     Barometer  เครื่องวัดความกดอากาศ 

 

 
      อุปกรณ์ทดสอบความถี่เสียง  
 
   บรรยากาศบริเวณศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  คลองหก  ปทุมธานี 
 
กระบวนการเรียนการสอนผ่านสื่อที่ทันสมัยโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้    ส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างคณะ