นักเคมีของโลก


 1.
จอห์น ทินดอลล์ ( John Tyndol )

ชาวไอร์แลนด์ / นักวิทยาศาสตร์
- ค้นพบการมองเห็นลำแสงที่ผ่านคอลลอยด์ซึ่งเรียกว่า " การกระเจิงของแสง "

 
 2. จอห์น ดอลตัน ( John Dolton )
ชาวอังกฤษ / นักเคมี

- เสนอการใช้ภาพแทนสัญลักษณ์ของธาตุ
- ศึกษามวลอะตอมของธาตุจากการสังเกตธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ โดยค้นพบว่า ธาตุไฮโดรเจนมีมวลน้อยที่สุด
- เชื่อว่า อะตอมของธาตุต่างชนิดมีมวลไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นผู้เทียบว่าอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งเป็นกี่เท่าของอะตอมของอีกธาตุหนึ่ง
- เสนอแบบจำลองอะตอมรูปทรงกลมกลวง ดังภาพ    3. โจนส์ จาคอบ เบอร์ซีเรียส ( Jons Jacob Barsilius )
ชาวสวีเดน / นักเคมี

- เสนอให้ใช้ตัวอักษรแทนสัญลักษณ์ของธาตุ

  4. ดิโมเครตุส ( Dimocritus )
ชาวกรีก / นักปราชญ ์

- ให้ความเชื่อว่าสารต่าง ๆ จะประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ซึ่งเรียกอนุภาคนี้ว่า " อะตอม "
( Atoms )

  5. เบนจามิน ( Benjamin )
ชาวอังกฤษ / นักวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้จุดประกายการสร้างหลอดรังสีแคโธด และ การนำไฟฟ้าภายในตัวกลางที่เป็นก๊าซ


  6. เซอร์วิลเลียมส์ ครุกส์ ( Sir. William crukes )
ชาวอังกฤษ / นักวิทยาศาสตร์

- เป็นผู้ทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโธด


  7. เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน ( Sir. John Tomson )
ชาวอังกฤษ / นักวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้ค้นพบอนุภาคที่เรียกว่า " ฮิเลคตรอน " ซึ่งมาจากการทดลองโดยใช้การเบี่ยงเบนของอนุภาคประจุลบในหลอดรังสีแคโธด
- เสนอแบบจำลองอะตอมที่เป็นทรงกลมที่ทมีทั้งประจุบวก และ ประจุลบอยู่อย่างเท่ากัน ดังภาพ

 


  8. ออยเกน โกลด์ชไตน์ ( Oilgen Goldstein )
ชาวเยอรมัน / นักวิทยาศาสตร์
- ค้นพบอนุภาคที่เรียกว่า " โปรตอน " ( Proton ) ซึ่งมาจากการทดลองโดยเจาะรูที่รังสีแคโธด และ แอโนด แล้วสังเกตภาพ
ที่ฉากเรืองแสง
- คิดคำนวณค้นพบมวลของโปรตอนมีค่าเท่ากับ 1.66 X 10-24 กรัม และมีประจุเท่ากับ 1.6 X 10-19 คูลอมบ์


  9. โรเบิร์ต แอนดรูส์ มิลิแกน ( Robert Andrews Miligan )
ชาวอเมริกัน / นักวิทยาศาสตร์
- ค้นพบว่าอิเลคตรอนมีประจุเท่ากับ 1.6 X 10-19 คูลอมบ์ และ คำนวณหามวลของอิเลคตรอนเท่ากับ 9.11 X 10-28 กรัม


  10. ลอร์ด ออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด ( Lord Ernert Rutherford )
ชาวอังกฤษ / นักวิทยาศาสตร์
- สร้างการทดลองโดยใช้การยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำ ( Au ) แล้วสังเกตการหักเหบนฉากเรืองแสง ( ZnS )
- เสนอแบบจำลองอะตอมมีลักษณะทรงกลมกลวงโดยภายในมีนิวเคลียสอยู่บริเวณกลางของอะตอม ดังภาพ  11. ฮันส์ ไกเกอร์ ( Hans Giger )
ชาวเยอรมัน / นักวิทยาศาสตร์
- ร่วมคิดค้นเช่นเดียวกับรัทเทอร์ฟอร์ด


  12. เชอร์ เจมส์ แชดวิก ( Sir. James Chadwick )
ชาวอังกฤษ / นักวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้ค้นพบอนุภาคที่เรียกว่า " นิวตรอน " ( Neutron ) จากการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังอะตอมต่าง ๆ
- คิดคำนวณมวลของนิวตรอน เท่ากับ 1.675 X 10-24 กรัม


  13. เฟรเดอริก ซอดดี ( Freaderic Soddy )
ชาวอังกฤษ / นักเคมี
- เป็นผู้เรียกอะตอมของธาตุเดียวกันที่มีเลขมวลต่างกันว่า " ไอโซโทป " ( Isotope )
- ไอโซโทป มีทั้งในธรรมชาติ และ เกิดจากการสังเคราะห์ เช่น ไฮโดรเจน จะมี 3 ไอโซโทป ที่มีชื่อเฉพาะเรียกว่าโปรเทียม ( 1H )
, ดิวทีเรียม ( 2H ) , ทริเทียม ( 3H )

  14. มักซ์ คาร์ล แอนสต์ ลุดวิก พลังค์ ( Max Karl Ernert Ludwig Plack )
ชาวเยอรมัน / นักวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้ศึกษาพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และได้ข้อสรุปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับความถี่ของ
คลื่น
- โดยในความสัมพันธ์มีใจความว่า " พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลี่น "   โดยสรุปเป็นสูตร
คือ


  15. โรเบิร์ต บุนเซน ( Robert Bunsen )
ชาวเยอรมัน / นักวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้พัฒนาตจะเกียงก๊าซให้เปลวไฟปราศจากสี ซึ่งช่วยให้ศึกษาสีของเปลวไฟได้ง่าย

  16. กุสตาฟ โรเบิร์ด คีร์ชฮอฟฟ์ ( Gustav Robert Kirchhoff )
ชาวเยอรมัน / นักวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้ประดิษฐ์สเปกโตรสโคปซึ่งใช้ในการศึกษาสเปคตรัมที่ได้จากการเผาเพื่อหาองค์ประกอบของสารได้


  17. นีลส์ โบร์ ( Niels Bohr )
ชาวเดนมาร์ก / นักวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้เสนอแบบจำลองอะตอมเพื่อใช้อธิบายลักษณะของอิเลคตรอนที่ปรากฏอยู่รอบนิวเคลียสได้
- ใจความของแบบจำลองอะตอมนี้มีอยู่ว่า "  อิเลคตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์
รอบดวงอาทิตย์แต่ละวงจะมีระดับพลังงานเฉพาะตัว และ เรียกระดับพลังงาน ของอิเลคตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุด
 ซึ่งมีระดับพลังงานต่ำสุดว่า   " ระดับพลังงาน K " และถัดออกไปเรื่อย ๆ ตามพยัญชนะในภาษาอังกฤษ "

  18. เดอร์เบอร์ ไลเนอร์ ( Debour Liner )
ชาวเยอรมัน / นักวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้เสนอกฎของการจัดเรียงตารางธาตุแบบกลุ่มที่เรียกว่า " กลุ่ม 3 "
- โดยกำหนดใช้เลขมวลอะตอม ในการหาเลขมวลอะตอมอื่น ๆ เช่น ลิเธียม ( Li ) , โซเดียม ( Na ) , โพแทสเซียม ( K )
 แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้จึงถูกลบล้างไป

  19. จอห์น นิวแลนด์ ( John Newland )
ชาวอังกฤษ / นักวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้เสนอกฎในการจัดเรียงตารางธาตุให้เป็นหมวดหมู่
- ใจความของกฎ คือ ถ้าเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก พบว่า ธาตุที่ 8 จะมีสมบัติเหมือนกันธาตุที่ 1 เสมอ
( ไม่รวมธาตุไฮโดรเจน และ ก๊าซเฉื่อย ) แต่ในกฎนี้มีการใช้อธิบายได้ถึงธาตุแคลเซียม ( Ca ) แต่ก็ถูกลบล้างไป

  20. ยูลิอิส โลทาร์ ไมเออร์ ( Julius Lothar Meyer )
ชาวเยอรมัน / นักวิทยาศาสตร์
- ได้ศึกษารายละเอียดของธาตุต่าง ๆ มากชึ้น โดยเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก จะพบว่าธาตุมีสมบัติคล้ายกันเป็นช่วง ๆ

  21.ดิมิทรี อิวา - โนวิช เมนเดเลเอฟ ( Dimitri Iva - Novich Mendelejev )
ชาวรัสเซีย / นักวิทยาศาสตร์
- คิดค้นเช่นเดียวกับไมเออร์ ซึ่งเมนเดเลเอฟเป็นผู้ตั้งกฎที่เรียกว่า " กฎพีรีออดิก "
- ข้อที่น่าสังเกต คือ การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของเมนเดเลเอฟไม่ได้ยึดการเรียงลำดับตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก เพียงอย่างเดียว
 แต่ได้นำสมบัติที่คล้ายคลึงกันของธาตุมาเรียงตามความสัมพันธ์ในแต่ละธาตุ

  22. เฮนรี กวิน เจฟฟรี่ส์ โมสลีย์ ( Henry Gwyn Jeffreys Moseley )
ชาวอังกฤษ / นักวิทยาศาสตร์
- เสนอให้จัดธาตุเรียงตามเลขอะตอม เนื่องจากสมบัติต่าง ๆ ของธาตุมีความสัมพันธกับประจุบวกในนิวเคลียส หรือ เลขอะตอม
มากกว่ามวลอะตอม

  23. ไลนัส พอลิง ( Linus Poiling )
ชาวอเมริกัน / นักเคมี
- เสนอการกำหนดค่าแสดงความสามารถในการดึงดูดอิเลคตรอนของธาตุ เรียกว่า " อิเลคโทรเนกาติวิตี้ " ธาตุที่มีอิเลคโทรเนกาติวิตี้
สูง จะมีความสามารถในการดึงดูดอิเลคตรอนได้ดีกว่าธาตุที่มีค่าอิเลคโทรเนกาติวิตี้ต่ำ ๆ


  24. อองตวน - โลรอง ลาวัวซิเอ ( Antoine - Laurent Lavoisier )
ชาวฝรั่งเศส / นักเคมี
- ทดลองเผาสารในหลอดทดลองที่ปิดสนิทพบว่า "มวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยา" 
จึงได้ตั้งกฎที่เรียกว่า " กฎทรงมวล "


  25. โจเซฟ เพราสต์ ( Joseph Prouste )
ชาวฝรั่งเศส / นักวิทยาศาสตร์
- ทดลองศึกษาการเตรียมสารประกอบบางชนิดพบว่าสารประกอบชนิดหนึ่งที่เตรียมด้วยวิธีการที่แตกต่างกันมีอัตราส่วนโดยมวล
ของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบคงที่เสมอจึงตั้งเป็นกฎที่เรียกว่า " กฎสัดส่วนคงที่ "


  26. โจเซฟ - หลุยส์ เกย์ - ลูสแซก ( Joseph - Loius Gay - Lussac )
ชาวฝรั่งเศส / นักเคมี
- ทดลองวัดปริมาตรของก๊าซที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน และ ปริมาตรของก๊าซที่ได้จากปกิกิริยา ณ อุณหภูมิ และ ความดันเดียวกัน    
แล้วสรุปเป็นกฎของการรวมปริมาตรของก๊าซว่า " อัตราส่วนระหว่างปริมาตรของก๊าซที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน และ ปริมาตร
ของก๊าซที่ได้จากปฏิกิริยา เมื่อวัดที่อุณหภูมิ และ ความดันเดียวกันจะเป็นเลขลงตัวน้อย ๆ "


  27. อาเมเดโอ อโวกาโดร ( Amedeo Avocadro )
ชาวอิตาลี / นักวิทยาศาสตร์
- อธิบายว่าการที่อัตราส่วนโดยปริมาตรของก๊าซที่เข้ามาทำปฏิกิริยา และ ที่ได้จากปฏิกิริยาเป็นจำนวนเต็มลงตัวน้อย ๆ

  28. สตานิสลาฟ คันนีดซาโร ( Stanislav Cannizzaro )
ชาวอิตาลี / นักเคมี
- อธิบายสมมุติฐานของอโวกาโดรโดยใช้ผลการทดลองเกี่ยวกับปริมาตรของก๊าซต่าง ๆ และ ได้เสนอว่าธาตุที่เป็นก๊าซจะอยู่เป็น
โมเลกุล ซึ่งในโมเลกุลจะประกอบด้วยอะตอมที่เหมือนกันเป็นจำนวนคู่ที่น้อยที่สุด

  29. รอเบิร์ต บอยล์ ( Robert Boyle )
ชาวอังกฤษ / นักวิทยาศาสตร์
- ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และ ความดันของก๊าซ
- สามารถสรุปเป็นกฎที่มีชื่อว่า " กฎของบอยล์ " ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ " เมื่ออุณหภูม และ มวลของก๊าซคงที่ปริมาตรของก๊าซ
จะแปรผกผันกับความดัน

  30. จากซ์ - อาเล็กซองดร์ เซซา ชาร์ล ( Jacques - Alexandre - Cesar Charles )
ชาวฝรั่งเศส / นักวิทยาศาสตร์
- ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับปริมาตรของก๊าซ และ เสนอกฎที่เรียกว่า " กฎของชาร์ล " โดยมีใจความว่า
" เมื่อมวล และ ความดันของก๊าซคงที่ปริมาตรของก๊าซจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวิน "

  31. อองตวน อองรี เบกเคอเรล ( Antoine Anley Bagkerel )
ชาวฝรั่งเศส / นักวิทยาศาสตร์
-
ค้นพบการแผ่รังสีของธาตุยูเรเนียมด้วยการห่อยูเรเนียมด้วยฟิล์มถ่ายรูป

  32. ปิแอร์ คูรี่ ( Pierre Curie )
ชาวฝรั่งเศส / นักวิทยาศาสตร์
- ค้นพบกัมมันตรังสีอื่น ๆ เช่น พอโลเนียม , เรเดียม และ ทอเรียม สามารถแผ่รังสีได้ซึ่งจากการนำไปใช้ทางการแพทย์ได้

  33. แมร์รี่ คูรี่ ( Marie Curie )
ชาวฝรั่งเศส / นักวิทยาศาสตร์
-
ค้นพบเช่นเดียวกับ ปิแอร์

  34. เฮนรี่ - หลุยส์ เลอชาเตอลิเอ ( Henry Louis LeChaterlier )
ชาวฝรั่งเศส / นักวิทยาศาสตร์
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของปฏิกิริยาต่าง ๆ โดยมีใจความดังนี้ " เมื่อระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลถูกรบกวนโดยการเปลี่ยน
แปลงปัจจัยที่มีต่อภาวะสมดุลของระบบ ระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นเพื่อให้ระบบ
เข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง "

  35. ฟริตซ์ ฮาเบอร์ ( Fritz Haber )
ชาวเยอรมัน / นักเคมี 
- ได้ศึกษาหลักของเลอชาเตอลิเอ แล้วนำไปปรับปรุงโดยคิดวิธีการเตรียมก๊าซแอมโมเนียในอุตสาหกรรม โดยได้ข้อสรุป คือ
การเพิ่มอุณหภูมิ ความดัน โดยมีสารพวกคะตะเลสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

  36. สวันเต เอกุสต์ อาร์เรเนียส ( Svante August Arrhenius )
ชาวสวีเดน / นักเคมี
-
ได้ตั้งทฤษฎีโดยให้นิยามว่า " กรด คือ สารที่ละลายแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน " และ " เบส คือสารที่ละลายน้ำ
แล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน "

  37. โยฮันเนส นิโคเลาส์ เบรินสเตด ( Johannes Nicrolaus Bronsted )
ชาวอังกฤษ / นักเคมี 
- ให้นิยามว่า " กรด คือ สารให้โปรตอนแก่สารอื่น " และ " เบส คือสารที่รับโปรตอนจากสารอื่น "

  38. ทอมัส มาร์ติน ลาวรี ( Thomas Martin Lowry )
ชาวอังกฤษ / นักเคมี
- เช่นเดียวกับเบรินสเตด

  39. ซอเรน ปีเตอร์ ลอริตซ์ ซอเรนซัน ( Soren Peter Letes Sorensen )
ชาวเดนมาร์ก / นักเคมี
- ได้เสนอค่าความเข้มข้นของ H3O+ เป็นค่า pH โดยกำหนดให้ pH มีค่าเท่ากับ - log [ H3O+ ]

  40. อาร์โนล์ด โอ แบคมาน ( Arnold O Becmarn )
ชาวอเมริกัน / นักวิทยาศาสตร์
-
คิดเครื่องพีเอชมิเตอร์ ( pH metre ) ใช้ในการบอกค่าความเป็นกรด - เบสของสารละลาย

  41. ฟรีดริซ เวอเลอร์ ( Fedizh Veirer )
ชาวเยอรมัน / นักวิทยาศาสตร์
-
สามารถสังเคราะห์ยูเรียซึ่งเป็นสารอินทรีย์จากสารอนินทรีย์ได้
 

นำมาจาก 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

    

กลับหน้าสารบัญประวัตินักวิทยาศาสตร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ประวัตินักวิทยาศาสตร์