หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประจุไฟฟ้า (ภาคบรรยาย)

 1.1  ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ

1.2  ตัวนำกับฉนวน

1.3  แรงทางไฟฟ้ากับกฎของคูลอมบ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ประจุฟ้า  (อ.วัชระ)

- ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์

- โจทย์เกี่ยวกับกฎของคูลอมบ์

- แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า

 

1.  ไฟฟ้าและแม่เหล็กในสมัยโบราณ

2.  การค้นพบขั้วแม่เหล็ก

3.  ผู้สร้างประจุไฟฟ้าได้เป็นคนแรก

4.  ประจุไหลไปตามสายได้

5.  ที่มาของแบตเตอรี่

6. การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็ก

7.  วิธีส่งข่าวสารด้วยรหัสมอร์ส

8.  การค้นพบโทรศัพท์

9.  ผู้ทำแม่เหล็กให้เป็นไฟฟ้าได้สำเร็จ

10.  แรงดันไฟฟ้าและความต้านทานของไฟฟ้า

11.  ผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า

12.  ผู้ทำความคิดของแมกซ์ เวลล์ให้เป็นจริง

13. ผู้สร้างเครื่องส่งวิทยุโทรเลข

14.  อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า

15. ก้าวเข้าสู่ยุคตัวนำยิ่งยวด

 

ของ  ประทีป ชูหมื่นไวย์  และนงนุช  สุภธีระ

11.1  ประจุไฟฟ้า

11.2  กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

11.2.1 ตัวอย่าง

11.3  ตัวนำและฉนวน

11.3.1 ตัวอย่าง

11.4  การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

11.5  อิเล็กโทรสโคป

11.5.1  ตัวอย่าง

11.6  แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์

11.6.1  ตัวอย่าง

11.7  สนามไฟฟ้า

11.7.1  ตัวอย่าง

11.8  ศักย์ไฟฟ้า

11.8.1  ตัวอย่าง

11.9  ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า

11.9.1  ตัวอย่าง

11.10  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

11.10.1  แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

นำมาจาก ผศ. มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต