Potential and capacitance

ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า

     ประจุไฟฟ้าเป็นเหตุให้เกิดสนามไฟฟ้า  เช่นสนามของแรง  ซึ่งเกิดจากอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าออกแรงไฟฟ้า กระทำกัน  ความเข้มของสนามไฟฟ้าที่จุดหนึ่ง  คือแรงที่กระทำกับประจุไฟฟาต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่จุดนั้น  และมีทิศตามแรงกระทำกับประจุบวกที่จุดนั้น   ถ้าวัตถุมีประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามไฟฟ้าจะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้า  เนื่องจากประจุของมันและตำแหน่ง ศักย์ไฟฟ้าเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสนามไฟฟ้า

แผ่นใสแบบ Flash แสดงสนามไฟฟ้าของจุดประจุไฟฟ้าเดี่ยว มี  แผ่นใส

Potential:  ศักย์ไฟฟ้า

     เป็นพลังงานศักย์  ต่อหนึ่งหน่วยประจุที่จุดหนึ่งในสนามไฟฟ้า เช่น งานที่ทำในการเคลื่อนที่หนึ่งหน่วยประจุบวกมายังจุดนี้  พลังงานศักย์ของประจุไฟฟ้าขึ้นอยู่กับศักย์ไฟฟ้าของตำแหน่งและขนาดของประจุไฟฟ้า  ประจุบวกมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่มายังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า  ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ไปตามเกรเดียนท์ของศักย์ไฟฟ้า  เราไม่สามารถวัดศักย์ไฟฟ้าได้ แต่เราสามารถวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง จุดได้

Potential difference: ความต่างศักย์ไฟฟ้า

     ความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด  จุด  มีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อประจุไฟฟ้าบวกหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในสนามไฟฟ้า  หน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้าคือ  โวลต์  บางทีเรียกความต่างศักย์ไฟฟ้าว่า โวลเตจ  พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป จูล  เมื่อประจุไฟฟ้า  คูลอมบ์  เคลื่อนที่ระหว่างจุดสองจุดที่มีความต่างศักย์  โวลต์  มีการกำหนดจุดอ้างอิงจุดหนึ่ง  (ต่อลงดิน)  ให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกของบทความคลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

 1. ศักย์ไฟฟ้า

 2. ความจุไฟฟ้า

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต