[หน้าบ้าน]
จุดประสงค์การเรียนรู้
[ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า] [ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า(2)]
[การวิเคราะห์ไฟฟ้ากระแสตรง]
[กฏของเคอร์ชอฟ][กฏของโอห์ม][กฏของโอห์ม 2][กฏของโอห์ม 3]
[ชนิดของไฟฟ้า]
[ แหล่งอ้างอิง]
[ผู้จัดทำ]

   
 
 • Kirchhoff’s Laws
 • การนำกฎของเคอร์ชอฟมาใช้      (Applied Kirchhoff’s Laws Methods)

  มีวิธีการตามลำดับขั้น ดังนี้

   1. พยายามเขียนวงจรให้ดูง่ายๆ ให้ชื่อจุดต่อต่างๆ เช่น A, B, C,….
   2. เขียนค่าความต้านทานและแรงเคลื่อนไฟฟ้ากำกับไว้
   3. เขียนทิศของกระแส ด้วยลูกศร และให้กระแสออกจากขั้วบวกของแหล่งกำเนิด กระแสในสายใดจะเป็นเท่าใด ใช้กฎของ Kirchhoff ข้อที่ 1 กรณีที่ไม่ทราบค่าของกระแสและทิศทางการไหล ให้สมมติกระแสและทิศตามที่ควรจะเป็น  ทิศการไหลของกระแสที่สมมติขึ้นอาจจะไม่ถูกต้อง (ค่ากระแสเป็นลบ)  แสดงว่ากระแสไหลสวนทางกับที่กำหนดไว้ ส่วนตัวเลขแสดงค่าถูกต้อง

                4. เขียนเครื่องหมาย +, - กำกับปลายของตัวต้านทานและ แหล่งกำเนิด เข้าสมการว่าด้วยการทรงพลังงาน ในวงต่างๆ อาศัยกฎของเคอร์ชอฟ ข้อที่ 2

  ข้อควรระวัง เครื่องหมายบวก (+)และลบ (-)   ซึ่งแสดงศักย์ไฟฟ้า  

  Loop DABCD

  เริ่มต้นที่จุด D ไล่วงจรผ่านจุด A, B, C ถึง D ครบวง

  VDA = -E1 ; VAB = +I1R1 ; VBC = +I2R2 ; VCD = +(I2+I3) R3

  จะได้ (-E1) + (+I1R1) + (+I2R2) + [+ (I2 + I3) R3] = 0 หรือ

  -E1 + I1R1 + I2R2 + (I2 + I3) R3 = 0 --------------(1)

  Loop FCBEF

  เริ่มต้นที่จุด F ไล่วงจรผ่านจุด C, B, E ถึง F ครบวง

  VFC = -E2 + (+I3R5 ) ; VCB = -I2R2 ; VBE = ( I1 – I2 ) R4

  VEF = 0        จะได้

  -E2 + I3R5 - I2R2 + (I1 – I2) R4 + 0 = 0 --------------(2)

  Loop FCDGF

  เริ่มต้นที่จุด F ไล่วงจรผ่านจุด C, D, G ถึง F ครบวง

  VFC = -E2+ I3R5;VCD=+(I2 + I3) R3 ; VDG=-( I1– I2–I3) R6

  VGF = 0 จะได้

  -E2 + I3R5 + ( I2 + I3 ) R3 - (I1 – I2 – I3 ) R6 + 0 = 0 -------(3)

  จากสมการ   (1) ,  (2) ,  (3)       เราหาค่า  I1 ,  I2 ,  I3  และกระแสในสายต่างๆ ได้

   

  ตัวอย่าง 1 จากรูป (ก) จงหาความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซล E2

      

  วิธีทำ

  1. กำหนดทิศทางการไหลของกระแส โดยพิจารณาจากผลรวมของแรงเคลื่อนไฟฟ้า

  2. เขียนเครื่องหมาย +, - กำกับปลายของตัวต้านทานและแหล่งกำเนิด  ดังรูป (ข)

  3. เขียนสมการทรงพลังงาน ตามกฎข้อ 2 ของเคอร์ชอฟ ดังนี้

  loop ABCDA ; 4I + 2 + 2I + 3I + 1I – 20   =   0

                          (4 + 2 + 3 + 1) I + 2 – 20   =   0

  เพราะฉะนั้น  กระแสในวงจร ( I )   =   1.8 A

  ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซล E2   =    VBC

                                                        = + 2 + 2 I

                                                        =   2 + 2 x 1.8   =   5.6 V       Ans

   

   

  ที่มา : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์


  โดย : นาย สถาพร ทัพพะกุล ณ อยุธยา, เตรียมอุดมศึกษา, วันที่ 27 กรกฎาคม 2545

   

   

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต