[หน้าบ้าน]
จุดประสงค์การเรียนรู้
[ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า] [ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า(2)]
[การวิเคราะห์ไฟฟ้ากระแสตรง]
[กฏของเคอร์ชอฟ][กฏของโอห์ม][กฏของโอห์ม 2][กฏของโอห์ม 3]
[ชนิดของไฟฟ้า]
[ แหล่งอ้างอิง]
[ผู้จัดทำ]

   
 
ผู้จัดทำ
นายบัณฑิต    พิพุฒิไกร     
ปวส. , ค.บ.......อาจารย์  2  ระดับ 7  
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 

การศึกษา
      อดีต  นักเรียนทุน  "  นวฤกษ์ " ในพระบรมราชินูปภัมภ์       

                - 2519   ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ( ไทย - เยอรมัน )
                         ขอนแก่น (คณะวิศวกรรมไฟฟ้าในปัจจุบัน)

                 - 2521  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ( พระนครเหนือ )  
                          ( ลาศึกษาต่อไม่ได้.... พักการเรียน 1 ปี)
    

                 - 2526    สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม   สถาบันราชภัฎ วิชาที่สอน  
 •  ง 3001     Computer
 •  ง 3116     Computer
 •  ง 4002     Computer
 •  ช 0261     ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
 •  ช 0278     ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร       
 • ช 0279      ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน


 

 

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต