[หน้าบ้าน]
จุดประสงค์การเรียนรู้
[ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า] [ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า(2)]
[การวิเคราะห์ไฟฟ้ากระแสตรง]
[กฏของเคอร์ชอฟ][กฏของโอห์ม][กฏของโอห์ม 2][กฏของโอห์ม 3]
[ชนิดของไฟฟ้า]
[ แหล่งอ้างอิง]
[ผู้จัดทำ]

   
 
 • กฎของโอห์ม

 • กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

  กฎของโอห์ม เรามาทบทวนกันก่อนถึงความสัมพันธ์ของกฎของโอห์ม ว่าเป็นมาอย่างไรและมีตัวประกอบใดบ้างที่มีผลต่อกฎของโอห์มนี้ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ยอร์จ ไซมอนโอห์ม ( 1787-1854 ) ได้ทำการทดลองค้นพบว่าอัตราส่วนของ ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าที่ปลายลวดโลหะตัวนำนั้นมีค่าคงที่เสมอ เมื่อมีอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง อัตราส่วนดังกล่าวก็คือค่าความต้านทานของลวดโลหะตัวนำที่เขาทดลองนั่นเอง

  เมื่อกำหนดให้กระแสไฟฟ้า คือ I ( current )

  ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายลวดโลหะตัวนำ คือ V ( voltage )

  และอัตราส่วนระหว่างปลายโลหะตัวนำ คือ R ( resistance )

  โอห์มได้สรุปความสัมพันธ์ดังสมการ
  หรือ
  ซึ่งเราสามารถดัดแปลงให้สะดวกแก่การหาค่า กระแส และแรงดันไฟฟ้าได้ดังนี้

  ความต้านทานไฟฟ้า ( R ) นั้นมีหน่วยเป็นโอห์ม (ohm ) ความต่างศักย์หรือแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมระหว่างจุด 2 จุด ในวงจรไฟฟ้าใด ๆ ( V,E ) มีหน่วยเป็นโวลท์ ( V ) และกระแสไฟฟ้า ( I ) ที่ไหลผ่านจุดทั้ง 2 นั้น มีหน่วยเป็นแอมแปร์ ( A )

  ตามปกติในวงจรไฟฟ้าใดๆ เมื่อเรากำหนดให้ค่าความต้านทานในวงจรนั้นคงที่ เมื่อเราเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้มากขึ้นก็จะได้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กล่าวคือ เมื่อเพิ่มแรงดัน 2 เท่า กระแสในวงจรก็จะเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย และเมื่อใดลดแรงดันลง 2 เท่า กระแสก็จะลดลง 2 เท่า เช่นกัน

  ถ้าเรากำหนดให้แรงดันในวงจรเป็นตัวคงที่บ้าง และให้ค่าความต้านทานเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะพบว่าเมื่อความต้านทานในวงจรไฟฟ้าใดลดลงไปครึ่งหนึ่งจากเดิม กระแสในวงจรจะไหลเพิ่มขึ้น 2 เท่า และถ้าความต้านทานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า กระแสไฟฟ้าในวงจรก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งเช่นกัน

  กฎของโอห์มนั้นเป็นสิ่งที่ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ และเป็นรากฐานในการประยุกต์กฎและหลักการใหม่ ที่ซับซ้อนอีกหลายอย่าง เช่น กฎของเดอร์ชอฟ หรือทฤษฎีกระแสเมช เป็นต้น


  ข้อมูลจาก http://203.154.220.127/~component/index.html

   

   

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต