[หน้าบ้าน]
จุดประสงค์การเรียนรู้
[ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า] [ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า(2)]
[การวิเคราะห์ไฟฟ้ากระแสตรง]
[กฏของเคอร์ชอฟ][กฏของโอห์ม][กฏของโอห์ม 2][กฏของโอห์ม 3]
[ชนิดของไฟฟ้า]
[ แหล่งอ้างอิง]
[ผู้จัดทำ]

   
 
 • ความต้านทาน

 • การนำกฎของโอห์มไปใช้ในการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

  ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนั้น จะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องอยู๋กับกฎของโอห์มอยู่หลายตัว คือ E,I,R,P,W,r,t ซึ่งเราจะสามารถสรุปสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้


  เมื่อ r คือ ค่าความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

  พลังงานไฟฟ้า ( W ) และค่ากำลังไฟฟ้า ( R )

  จากสมการ 1-4 นั้น P และ W มีความแตกต่างกันกล่าวคือ P ( POWER ) หมายถึง กำลังไฟฟ้า คือผลคูณของแรงดันกับกระแส เป็นอัตราของการทำงานกำลังงานทางกลออกมา จะเห็นว่างานทางกลคือ แรงที่ออกไปเพื่อยกของคูณกับระยะทางที่ของเคลื่อนไป ส่วน P หรือ กำลังไฟฟ้าก็คือ ผลคูณของแรงดันไฟฟ้าที่ผลักดันให้กระแสไฟฟ้า ( อิเล็กตรอน ) เคลื่อนที่ไปก็จะได้งานออกมา อัตราที่งานถูกทำไปนี้ก็คืออัตราของกำลังไฟฟ้า ซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ แต่พลังงานไฟฟ้าหรือ W นั้นคือ กำลังไฟฟ้าคูณกับเวลา ดังนั้น หน่วยของพลังงานไฟฟ้า ( W ) คือ วัตต์ - ชั่วโมง ( Watt - hours ) หรือ วัตต์ - วินาที หรือในกรณีที่หน่วยของกำลังไฟฟ้าใหญ่ขึ้น เช่น กิโลวัตต์หรือเมกวัตต์ ( KILOWATT, MEGAWATT ) หน่วยของพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนไป เช่น อาจเป็นกิโลวัตต์ - ชั่วโมง ( Kilowatt, hours ) เป็นต้น ซึ่งหน่วยกิโลวัตต์ - ชั่วโมงนี้เป็นหน่วยที่ทางการไฟฟ้าใช้ในการคิดค่าไฟฟ้าแต่ละบ้านใช้ไป โดยมี KILOWATT- HOUR METER เป็นมาตรวัดกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละชั่วโมง ซึ่งเรียกหน่วย กิโลวัตต์ - ชั่วโมง นี้ว่า ยูนิต ( UNIT )  ประสิทธิภาพและการสูญเสีย ( EFFICIENCY & LOSSES )

  ธรรมชาติของพลังงานเมื่อมีการเปลี่ยนรูปหรือแปรสภาพไป เช่น พลังงานจากน้ำหรือลมที่ใช้พัดกังหันให้หมุน เพื่อให้ได้งานขึ้นมาหรือการจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์เพื่อหมุนเครื่องจักรกลต่างๆ กำลังงานที่จ่ายเข้าไปในตัวเปลี่ยนแปลงกำลังงาน จะไม่เท่ากับกำลังงานที่ตัวเปลี่ยนแปลงนั่นจ่ายออกมานั่นคือ จะเกิดการสูญเสียระหว่าง การเปลี่ยนแปลงนั่น เช่น การทำให้มอเตอร์หมุนได้โดยใช้ไฟฟ้า กว่ามอเตอร์จะหมุนก็ต้องชนะแรงฝืดของแบริ่งกับเพลาของมัน และชนะแรงเสียดทานจากลม ฯลฯ จึงจะหมุนไปได้ เป็นต้น


  ข้อมูลจาก http://203.154.220.127/~component/b001.html

   

   

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต