[หน้าบ้าน]
จุดประสงค์การเรียนรู้
[ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า] [ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า(2)]
[การวิเคราะห์ไฟฟ้ากระแสตรง]
[กฏของเคอร์ชอฟ][กฏของโอห์ม][กฏของโอห์ม 2][กฏของโอห์ม 3]
[ชนิดของไฟฟ้า]
[ แหล่งอ้างอิง]
[ผู้จัดทำ]

   
 
 • กฏของโอห์ม (Ohm ' s Law)
 • กฏของโอห์ม (Ohm ' s Law)

  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ผ่านไปในตัวนำ จะเกิดการชนกับอะตอมของตัวนำแล้วสูญเสียพลังงานจลน์ (Kinetic energy) บางส่วนออกไปในรูปของความร้อน แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปจะเป็นการเพิ่มพลังงานและความเร็วของอิเล็กตรอน แต่การชนกันอีกก็จะทำให้ความเร็วลดต่ำลง การเพิ่มและลดของความเร็วนี้จะเกิดขึ้นกับอิเล็กตรอนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเคลื่อนที่ไประหว่างอะตอมของตัวนำ

  ความต้านทานเป็นคุณสมบัติของโลหะที่ขัดขวางหรือต่อต้านการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ทำให้ต้องป้อนแรงดันไฟฟ้าไปเพื่อให้มีกระแสไหล หน่วยเอสไอของความต้านทานเป็นโอห์ม (ohm) มีสัญลักษณ์ซึ่งเป็นอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่ W อ่านว่าโอเมกา สัญลักษณ์ปริมาณของความต้านทานจะใช้เป็น R

  ในโลหะและตัวนำอื่น ๆ บางอย่างนั้นกระแสจะขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไป แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มเป็นสองเท่าก็ทำให้กระแสเพิ่มขึ้นสองเท่าหรือแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสามเท่ากระแสก็จะเพิ่มขึ้นสามเท่าเป็นต้น ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปเป็น V และกระแสที่ไหลในตัวนำเป็น I มีทิศทางสังสรรค์กันจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I ว่า
  รูปภาพ

  ซึ่ง R เป็นสัดส่วนคงที่ความสัมพันธ์เช่นนี้เรียกว่า กฎของโอห์ม (Ohm ' s law) สำหรับแรงดันไฟฟ้าและกระแสที่แปรตามเวลาจะเขียนเป็น I = v/R ถ้ากระแสและแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงไม่สังสรรค์กันก็เขียนได้เป็น I = -V/R หรือ I = -v/R

  จากกฎของโอห์มแสดงให้เห็นว่าที่แรงดันไฟฟ้าค่าหนึ่งเมื่อความต้านทานมีค่าสูงขึ้นจะทำให้กระแสมีค่าลดลงความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำจะมีค่าเป็น 1 โอห์ม ถ้าป้อนแรงดันไฟฟ้า 1 โวลต์แล้วมีกระแสไหล 1 แอมแปร์

  ส่วนกลับของความต้านทานซึ่งมีประโยชน์มากเรียยกว่า ความนำไฟฟ้า (Conduc - tance) มีสัญลักษณ์ปริมาณเป็น G หน่วยเอสไอของความนำเป็นซีเมนต์ (Simens) มีสัญลักษณ์ S ซึ่งใช้แทนหน่วยเติมที่นิยมใช้แต่ไม่ใช่หน่วยเอสไอคือโมห์ (mho) และมีสัญลักษณ์ (ส่วนกลับของโอเมการ์) เนื่องจากความนำไฟฟ้าเป็นส่วนกลับของตัวต้านทาน ดังนั้น G = I/R ซึ่งจะเขียนกฎของโอห์มได้ใหม่จากค่าความนำไฟฟ้าได้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายิ่งตัวนำมีค่าความนำไฟฟ้ามากเท่าไรกระแสก็จะยิ่งไหลได้ดีเท่านั้น


   

   

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต