[หน้าบ้าน]
จุดประสงค์การเรียนรู้
[ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า] [ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า(2)]
[การวิเคราะห์ไฟฟ้ากระแสตรง]
[กฏของเคอร์ชอฟ][กฏของโอห์ม][กฏของโอห์ม 2][กฏของโอห์ม 3]
[ชนิดของไฟฟ้า]
[ แหล่งอ้างอิง]
[ผู้จัดทำ]

 

   
 
 • ชนิดของไฟฟ้า
 • ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้หลายๆแบบ ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ดังนี้  
  1.  ไฟฟ้าสถิต  ( Static  Electricity  )
  2.  ไฟฟ้ากระแส  ( Current  Electricity )

  ไฟฟ้าสถิต

  ไฟฟ้าสถิต  คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดสีของว้ตถุ  ไฟฟ้ากระแส

  ไฟฟ้ากระแส  คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากการหมุนของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก   

   

   

   

   

   

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต