Electrical Current

    กระแสไฟฟ้า (I)   เป็นอัตราการไหลของประจุไฟฟ้าในตัวนำโลหะ  ประจุที่ไหลเป็นอิเล็กตรอน  (อนุภาคที่มีประจุเป็นลบ)  เหตุที่ไหลไปได้เนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างจุด  จุดในสนามไฟฟ้า  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความต่างศักย์ไฟฟ้า  เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้า   วงจรไฟฟ้าเป็นวงปิด  ประกอบด้วยแหล่งความต่างศักย์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่ให้กระแสไหลผ่าน

Electromotive force  (e.m.f.)

แรงเคลื่อนไฟฟ้า

       หมายถึง ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ที่สร้างขึ้นโดยเซลล์ไฟฟ้า  แบตเตอรี่  หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าในวงจร  แหล่งกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ามี  ขั้ว  ซึ่งใช้สำหรับต่อกับสายไฟ  แรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่เป็นส่วนของวงจรนั้นโดยให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหลักของวงจร

Ampere (A):  แอมแปร์

     ในหน่วย SI   ของกระแสไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  แอมแปร์  คือ กระแสที่ผ่านสายไฟ  เส้นยาวมากห่างกัน   1   เมตร  และมีแรงกระทำกับสายไฟนี้ในสุญญากาศเท่ากับ  2x 10 -7  นิวตันต่อความยาว เมตร   เราสามารถวัดกระแสไฟฟ้าอย่างละเอียดได้โดยใช้เครื่องชั่งกระแส  ซึ่งเป็นการวัดแรงระหว่างขดลวด   ขดที่มีกระแสไหลผ่าน  เครื่องชั่งกระแสใช้สำหรับเทียบมาตรฐาน  แอมมิเตอร์

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกของบทความคลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

 1. Electrical Current

 2. Direct Current (d.c.) กระแสตรง

 3. การควบคุมกระแสไฟฟ้า

 4. สภาพนำไฟฟ้า

 5. Serie : การต่อแบบอนุกรม

 

 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต