การไฟฟ้านครหลวงนอกจากจะให้บริการด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และปลอดภัยแก่ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า คือ ทำให้ไฟฟ้าไม่ขัดข้องหรือดับบ่อยแล้ว      ยังคำนึงถึง  การให้ความรู้ทางด้านไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปอีกโสตหนึ่งด้วย    ดังนั้นการไฟฟ้านครหลวงจึงได้จัดทำหนังสือ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจากสายส่งไฟฟ้า” ขึ้น    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะการเกิดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจากสายส่งไฟฟ้า   ผลกระทบของสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กที่มีต่อคนและสัตว์ รวมถึงผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่มีต่อการทำงานของอุปกรณ์ และการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของสนามแม่เหล็ก   เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป
         การไฟฟ้านครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือฉบับนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านได้มีความรู้และความเข้าใจ   ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

การไฟฟ้านครหลวง                  
 

 

                              

  ::   ถัดไป>>

กองวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  การไฟฟ้านครหลวง  -  มกราคม 2549

Copyright © 2006 Metropolitan Electricity Authority (MEA). All rights reserved

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต