สนามไฟฟ้าจากธรรมชาติ

            สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนโลกของเรานี้
เป็นสนามไฟฟ้าสถิตที่ไม่มีการเปลี่ยนตามเวลา หรือ มีค่า
เกือบคงที่ (Static Field หรือ DC Field) ซึ่งเกิดจากการถ่ายเท
และรวมตัวกันของประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ และสนามไฟฟ้า
บนโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
         สนามไฟฟ้าจากธรรมชาติบริเวณใกล้พื้นโลก
ขณะปกติจะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 200 โวลต์ต่อเมตร (200 V/m)
และสนามไฟฟ้าจากธรรมชาตินี้อาจมีค่าสูงถึง 50,000 V/m
ในช่วงเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
 
สนามไฟฟ้าบนโลก
ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
 
 

 
สนามแม่เหล็กจากธรรมชาติ
 
        สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนโลก หรือ
สนามแม่เหล็กโลก เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในแกน
ของโลก  ซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กสถิตมีค่าค่อนข้างคงที่ และ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (DC Field)     เราใช้ประโยชน์จาก
สนามแม่เหล็กโลกในการระบุ ทิศเหนือ/ทิศใต้    โดยเฉลี่ย
สนามแม่เหล็กโลกมีค่าประมาณ 500 มิลลิเกาส์ (500 mG)
สนามแม่เหล็กบนโลกซึ่งเกิดจาก
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในแกนโลก
<<ย้อนกลับ  ::   ถัดไป>>
 

กองวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  การไฟฟ้านครหลวง  -  มกราคม 2549

Copyright © 2006 Metropolitan Electricity Authority (MEA). All rights reserved

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต