สนามไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก

1) เกิดจากประจุไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า)
   โดยไม่จำเป็นต้องมีกระแสไหล

      โคมไฟที่เสียบปลั๊กแล้วแต่ยังไม่ได้เปิด
  สวิตช์ จะมีแรงดันไฟฟ้าปรากฏที่สายไฟฟ้า
  และทำให้มีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้น

1) เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำ เช่น
   สายไฟฟ้า

      โคมไฟที่เสียบปลั๊กและมีการเปิดสวิตช์
  แล้วนั้น จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในสายไฟฟ้า
  และทำให้มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นด้วย

2) หน่วยที่ใช้วัด คือ โวลต์ต่อเมตร
   (Volts per meter: V/m) หรือ กิโลโวลต์ต่อ
   เมตร (kilovolts per meter: kV/m)

1 kV = 1,000 V

2) หน่วยที่ใช้วัด คือ เกาส์ (Gauss: G)
   หรือ เทสลา (Tesla: T)
  1 มิลลิเกาส์ (mG) = 0.1 ไมโครเทสลา (mT)
      มิลลิ (m) = 1/1,000 (1 ในพันส่วน)
    ไมโคร (m) = 1/1,000,000 (1 ในล้านส่วน)
3) การลดทอนสนามไฟฟ้า ทำได้ง่าย โดยใช้
  วัสดุตัวนำที่มีการต่อลงดิน บังหรือกั้นไว้
  เช่น รั้วเหล็ก อาคาร หรือ ต้นไม้ เป็นต้น
3) การลดทอนสนามแม่เหล็ก โดยใช้วัสดุ
  ทั่วไปทำได้ยาก ต้องใช้วัสดุพิเศษที่มี
  คุณสมบัติดูดซับสนามแม่เหล็กได้ดี เช่น
  แผ่นเหล็กพิเศษที่ใช้ทำแกนของหม้อแปลง
  ไฟฟ้า เป็นต้น
4) ระดับของสนามไฟฟ้าขึ้นอยู่กับขนาด
  ของแรงดันไฟฟ้า และจะมีค่าลดลงเมื่อระยะ
  ห่างจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น
4) ระดับของสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับขนาด
  ของกระแสไฟฟ้า และจะมีค่าลดลงเมื่อระยะ
  ห่างจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น
     
 
<<ย้อนกลับ  ::   ถัดไป>>
       

กองวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  การไฟฟ้านครหลวง  -  มกราคม 2549

Copyright © 2006 Metropolitan Electricity Authority (MEA). All rights reserved

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต