สายส่งระบบแรงดัน
69 และ 115 กิโลโวลต์
(เสาสูง 20 เมตร)
1 ถึง 100 มิลลิเกาส์ (mG)
ใต้แนวสาย
สายจำหน่ายระบบแรงดัน
12 - 24 กิโลโวลต์
(เสาสูง 12 เมตร)
1 ถึง 20 มิลลิเกาส์ (mG)
ใต้แนวสาย
สายแรงต่ำระบบแรงดัน
220/380 โวลต์
(เสาสูง 8 เมตร)
1 ถึง 10 มิลลิเกาส์ (mG)
ใต้แนวสาย
<<ย้อนกลับ  ::   ถัดไป>>
 

กองวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  การไฟฟ้านครหลวง  -  มกราคม 2549

Copyright © 2006 Metropolitan Electricity Authority (MEA). All rights reserved

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต