อุปกรณ์ทุกชนิดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบ
อุปกรณ์นั้น   โดยขนาดของสนามแม่เหล็กจะขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านและ
ระยะห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังตัวอย่างที่แสดงในตาราง
ตาราง ตัวอย่างค่าสนามแม่เหล็กสูงสุดของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน : หน่วย มิลลิเกาส์ (mG)
  ระยะห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (เมตร)
0.15
0.30
0.60
1.20
 เครื่องเป่าผม 700 70 10 1
 เครื่องดูดฝุ่น 700 200 50 10
 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า 600 100 10 1
 เตาอบไมโครเวฟ 300 200 30 20
 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 100 30 8 4
 เครื่องซักผ้า 100 30 6 -
 ตู้เย็น 40 20 10 10
 พัดลม - 50 6 1
 เตารีด 20 3 - -
ที่มา: DOE/EE-0040, “Questions and Answers About
       Electric and Magnetic Fields Associated with
       the Use of Electric Power”, National Institute
       of Environmental Health Services and U.S.
       Department of Energy, January 1995,
       pp.35-44.
<<ย้อนกลับ  ::   ถัดไป>>
 

กองวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  การไฟฟ้านครหลวง  -  มกราคม 2549

Copyright © 2006 Metropolitan Electricity Authority (MEA). All rights reserved

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต