ผลกระทบของสนามแม่เหล็กมักจะเกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์ที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็ก  โดยเฉพาะ
กับอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวต่อสนามแม่เหล็ก   ระดับของ
สนามแม่เหล็กที่มีผลกระทบจะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
ตัวอย่างเช่น จอคอมพิวเตอร์ชนิดหลอดภาพ CRT  เมื่อได้รับ
สนามแม่เหล็กจากภายนอกเกินกว่า 10 mG ขึ้นไป   อาจจะ
ทำให้ภาพบนจอสั่นพลิ้วหรือ บัตรที่มีการบันทึกข้อมูลลงบน
ตัวอย่างภาพถ่ายจอคอมพิวเตอร์
ชนิด CRT ถูกรบกวนจาก
สนามแม่เหล็กความถี่ 50 Hz
 
แถบแม่เหล็ก เช่น บัตร เอทีเอ็ม เมื่อได้รับสนามแม่เหล็กเกินกว่า 100,000 mG จะทำให้ข้อมูล
บนแถบแม่เหล็กมีผลกระทบจนบัตรใช้งานไม่ได้
           
<<ย้อนกลับ  ::   ถัดไป>>
 

กองวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  การไฟฟ้านครหลวง  -  มกราคม 2549

Copyright © 2006 Metropolitan Electricity Authority (MEA). All rights reserved

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต